Je bekijkt nu Kansen Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord voor de Gebouwde Omgeving

Kansen Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord voor de Gebouwde Omgeving

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuws

Na het sluiten van het Klimaatakkoord eind 2018 is gewerkt aan het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES). De voorlopige concept-RES Noord-Holland Noord is nu klaar. In verschillende regionale en meerdere bijeenkomsten hebben we als Noord- Hollandse Energie Coöperatie (NHEC) mee kunnen praten over de opwek van duurzame energie in de regio. De ambitie van Noord-Holland Noord is: 4,2 TeraWattuur (4,2 miljard KiloWattuur) aan duurzame energie in 2030. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van nu. De Regionale Energie Strategie NHN geeft weer wat het aanbod is dat in NHN kan worden opgewekt voor de energiebehoefte van de gebouwde omgeving (Woningen en Dienstverlening) in Nederland. De totale energiebehoefte in Nederland in 2030 om 49% te voorzien is 35 TWh.

Deze RES ziet de NHEC als een mooie kans voor het realiseren van 49% CO2 reductie in Noord-Holland Noord in 2030.

Lokaal Eigendom

Ook het doel om de duurzame energie opwek minimaal 50% lokaal eigendom te laten zijn, waarbij de energiecoöperaties in de realisatie van de duurzame opwek een grote rol kunnen spelen steunt de NHEC van harte. Tevens zou bij de realisatie van nieuwe duurzaamheidsprojecten ons voorstel zijn om met een participatieve aanpak de zoekgebieden in te gaan. Van de verschillende overheden wordt een stimulerende en coöperatieve uitgangshouding verwacht, waarbij samenwerking wordt aangegaan met de energiecoöperaties. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld hanteert nu een commercieel uitgangspunt bij de uitgifte van gronden, hierbij zouden zij ook voorkeur moeten kunnen geven aan projecten met lokaal eigendom.

Het Klimaatakkoord streeft naar minimaal 50 % lokaal eigenaarschap. Niet alleen de lasten voor de burgers, maar ook de lusten. Goed dat dit nu al in de RES geadresseerd is, als voorwaarde bij elk duurzaam energieproject. Achter af is het meestal te laat.

Poldermolen Wieringermeer

Schrijnend vinden we echter dat er in de RES NHN staat dat in Hollands Kroon een windpark met 99 windturbines wordt gerealiseerd. Niet wordt vermeld dat er 100 windturbines zijn vergund en dat de 100e windturbines juist voor en door de bewoners zou zijn, die voor het draagvlak van de andere 99 windturbines hebben gediend bij de afgifte van omgevingsvergunningen. De Coöperatie Poldermolen Wieringermeer die opgericht is door de Noord-Hollandse Energie Coöperatie op verzoek van de gemeente en ruim 500 leden heeft uit de Wieringermeer wordt tegengehouden door dezelfde gemeente.

Benutten huidige vergunde locaties

De RES zou als uitgangpunt moeten hebben dat minimaal alle vergunde windturbines worden gerealiseerd met steun van de betrokken overheden en niet tegengehouden. Opde kaart van RES NHN zou de vergunde windturbine , waar de Coöperatie Poldermolen Wieringermeer de Omgevingsvergunning voor heeft, ( langs de A7 ten noorden van Hotel Wieringermeer) dan ook genoteerd moeten worden. Waarom op zoek naar nieuwe locaties voor windturbines , terwijl de samenwerkende overheden Rijk, Provincie en Gemeente na een zorgvuldig besluitvormingsproces al een Omgevingsvergunning hebben verstrekt. Ook zou het goed zijn om windturbines op bestaande locaties die Repowered (opgeschaald) kunnen worden, als eerste aan te pakken.

Infrastructuur

Een eerste prioriteit van de Regionale Infrastructuur moet zijn dat de kabels en leidingen en alle tussenstations moeten worden versterkt. Nu kan tot 2023 in groot deel van de Kop van Noord-Holland geen duurzame energie worden terug geleverd. De Rijksoverheid heeft hierbij als opdrachtgever aan Liander en TenneT de rol om dit zo snel mogelijk te regelen en opdracht te geven deze infrastructuur uit te breiden.

CO2 neutraal in 2050 in Noord-Holland Noord

De NHEC heeft een hoge ambitie qua duurzame energie. Het bod van 4.2 TWh , waaronder 2 TWh al gerealiseerd of gepland voor 2030 houdt in dat op de schaal van Noord-Holland Noord bijna het energiegebruik van de woningen kan worden voorzien (2018 4,3 TWh), het overige deel van de gebouwde omgeving (Dienstverlening) 3,2 TWh moet de energie nog van een andere regio halen. Maar dat kunnen we hopelijk na 2030 nog realiseren in onze regio. De RES NHN kan nota bene niet voorzien in energievraag van de datacentra die in 2050 naar verwachting nog eens 3,5 TWh nodig hebben. De PvdA Noord-Holland heeft statenvragen gesteld hoe deze sector nog veel meer kan verduurzamen. Als het zo door gaat, hebben de datacentra een derde van alle elektriciteit nodig. De mobiliteit vraagt vanwege het elektrisch gaan rijden nog eens 1 TWh. De energie voor industrie (inclusief datacentra), landbouw en mobiliteit moet van zee komen van de offshore windparken, die in 2030 49 TWh moeten opleveren. Voor 2030 is het bod van de RES NHN een goede stap, dan zouden we 49% CO2 reductie willen behalen en kan met deze energieproductie bijna de helft worden gerealiseerd.

Energieneutraal Gebouwde Omgeving met als voorbeeld gemeente Schagen

Als uitgangspunt willen we nemen dat de gemeente in Noord-Holland energieneutraal worden, om te beginnen dat voor de gebouwde omgeving de energie in de gemeente zelf wordt opgewekt. In de gemeente Schagen bijvoorbeeld gebruikt de gebouwde omgeving een half miljard kiloWattuur van het totale energiegebruik in Schagen van ruim 1 miljard kWh. Momenteel wordt qua elektriciteit 70 miljoen KWh duurzaam opgewekt en qua warmte 20 miljoen kWh.Het huidig elektriciteitsgebruik van de Gebouwde Omgeving is 110 miljoen kWh, daarnaast gebruikt de gebouwde omgeving 390 miljoen kWh voor de warmtevoorziening. Dit aardgasgebruik zal de komende voor een groot deel geëlektrificeerd worden, hetgeen het elektriciteitsgebruik zal laten toenemen. De NHEC vindt dat voor de zekerheid de elektriciteitsproductie moet verdubbelen in 2030 en onderzocht moet worden op welke manier de warmtevraag kan worden voorzien door aqua- en of geothermie. Dit zal in de Regionale Warmte Strategie moeten worden vastgesteld als onderdeel van de RES 1.0. Dit betekent voor de NHEC dat het opgesteld vermogen aan Wind in ieder geval zal moeten verdubbelen van 23 MW (megaWatt) naar 46 MW en het aantal zonnepanelen van 18 MWp (MegaWatpiek) naar 36 MWp. Dit gaat om zonnepanelen projecten van 50 panelen of meer. Daarnaast gaat het Rijk er al vanuit dat zon op woningen in totaal in Nederland 6TWh wordt geplaatst voor 2030.

Landschappelijke inpasbaarheid

Er is goed gekeken naar de inpasbaarheid van de projecten in het landschap, en natuur gevoelige gebieden worden ontzien. Langs grotere infrastructuur zoals N9/ Noord-Hollands kanaal is ruimte voor de combinatie van Wind en Zon en bij de N245 is er plek voor zon. Alleen voor de windturbines bij de Hondsbossche Duinen lijkt geen rekening gehouden met de vogeltrekroutes. De NHEC vindt dit zoekgebied niet geschikt. Op de plek van de Energy en Health campus is het wel passend. Juist hier kunnen de energie-innovaties ontwikkeld worden. Overigens zou het percentage zon op daken en zon op parkeerplaatsen en op geluidswallen zeker 20% hoger kunnen zijn, door innovatie van de materialen zijn veel hogere percentages te behalen. Ook langs de N245 zouden geluidswallen met zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Economie en werkgelegenheid

Als NHEC zijn we voor het scheppen van werkgelegenheid. De realisatie van wind- en zonprojecten zorgt voor extra bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio. De nieuwe projecten zullen tot nieuwe bedrijvigheid leiden, niet alleen bij de bouw, maar ook later bij onderhoud en exploitatie. Als NHEC vinden we het van belang om deze bedrijvigheid zoveel mogelijk te concentreren in eigen regio.

Duurzame Energieprojecten NHEC

De NHEC heeft het project Zon op Waarland gerealiseerd. Zo’n 300 zonnepanelen zijn geplaatst en leveren energie op voor een dertigtal huishoudens. Voor het grotere aantal inschrijvingen willen we in Waarland nog een project realiseren. Ook is de NHEC gestart met Zon op Zand om op een bedrijfsdak ook voor de inwoners zonne-energie te realiseren. Voor het plaatsen van zonnepanelen op de geluidswal langs de N245 heeft de NHEC het concept uitgewerkt en onderzoekt zij de mogelijkheden van een zonnewand langs de A7. Daarnaast is de NHEC met de Boerderijenstichting Vrienden van de Stolp Noord-Holland een samenwerking gestart om bij monumentale stolpboerderijen de opwekking van duurzame energie goed in te passen, als eerste bij een boerderij in Burgervlotbrug. Buiten Schagen heeft de NHEC Daalmeer Zonontwikkelt, het initiatief voor de Poldermolen Wieringermeer genomen en onderzoekt zij nu de kansen voor zonnepanelen langs de A7.

De NHEC zet vol in op de verduurzaming van Noord-Holland Noord. Deze RES biedt hiervoor ook de ruimte en geeft een goede aanzet.

RES_NHN_NHEC.PDF