Locaties

Zon op Waarland:
Remco Broersen
Wurft 4
1738 DX Waarland

DaalmeerZon:
Tennisvereniging Daalmeer
Klaas Bootpad 4-6
1827 CX Alkmaar

Waarom een zonnedak

Een groot dak op het zuiden is een goede manier om elektriciteit te produceren omdat de zonnepanelen daar een optimaal rendement opleveren. Het is zinvol hiervoor het dak van een bedrijf te gebruiken omdat niet alle woonhuizen geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen vanwege een ongunstige ligging of omdat het eigen dak om esthetische of bouwkundige redenen minder geschikt is.

Het dak van Remco Broersen op Wurft 4 in Waarland was bijvoorbeeld heel geschikt. Het betreft een westelijk en een oostelijk deel waar samen 288 zonnepanelen op kunnen. Op het oostelijk deel schijnt de zon ’s morgens ideaal, op het westelijk deel ’s middags; ze vullen elkaar perfect aan voor een gelijkmatige opwekking.

Planning

Zon op Waarland Dorpshuis

Oktober 2020 Start werving leden

December 2020 Start bouw productie-installatie

Januari 2021 Start in de postcoderegeling

Installatie

DaalmeerZon:
300 Zonnepanelen van 260 Wp elk
Opgesteld vermogen 78.000 Wp
Opbrengst per paneel gemiddeld ca. 230 kWh/jaar
Elektriciteit voor 30 à 40 deelnemers

Zon op Waarland:
288 Zonnepanelen van 300 Wp elk
Opgesteld vermogen 86.400 Wp
Opbrengst per paneel gemiddeld ca. 256 kWh/jaar
Elektriciteit voor 30 à 40 deelnemers
Per deelname zondeel (= zonnepaneel) € 300,= (incl. btw)

Investering

DaalmeerZon:
Installatie € 74.500
Per deelname zondeel (= zonnepaneel) € 300,-
Jaarlijkse kosten € 1,- per zondeel

Zon op Waarland:
Installatie € 72.000
Per deelname zondeel (= zonnepaneel) € 300,-
Jaarlijkse kosten € 1,- per zondeel

Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderegeling)

In december 2013 is het Energieakkoord gesloten door de partners in de SER. Eén van de pijlers daarin is decentrale duurzame energieproductie door energiecoöperaties en VvE’s. Er is subsidie beschikbaar voor deze groepen. Deze subsidie is vervat in de Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting die postcoderegeling wordt genoemd.

Productie-installatie is eigendom van de leden

Een productie-installatie moet volledig eigendom zijn van de coöperatie die de installatie exploiteert. Het betreft zowel het juridisch als het economisch eigendom. De NHEC heeft daartoe een Productie Coöperatie opgericht speciaal voor de deelnemers in het project Zon op Waarland. De Productie Coöperatie wordt bestuurd door een eigen bestuur. De moedercoöperatie’ NHEC verzorgt de administratie.

Woon- of werkadres

De leden moeten op het adres van de aansluiting wonen en/of een bedrijf gevestigd hebben. Periodieke bewoning – bijvoorbeeld in het geval van een vakantiehuis – sluit deelname uit.

Teruggave energiebelasting

De deelnemers hebben recht op teruggave van € 0,10 per geproduceerde en afgenomen kWh per jaar. De maximale teruggave is over een verbruik van 10.000 kWh per jaar. Deze administratie wordt uitgevoerd door de energiemaatschappij van de deelnemers en gecontroleerd door de Belastingdienst.

Ook zonnepanelen op je eigen dak?

Je kunt ook zonnepanelen op je eigen dak exploiteren. De hoeveelheid stroom die je thuis saldeert en de hoeveelheid stroom die je produceert in andere installaties mag niet meer zijn dan 10.000 kWh.

Kleinverbruikers

De regeling is bedoeld voor particulieren, zowel huurders als huiseigenaren, maar staat ook open voor bedrijven die een klein zakelijke aansluiting hebben mits zij niet meer dan 10.000 kWh afnemen per jaar. Een bedrijf mag geen groter belang hebben in de Productie Coöperatie dan 20% en het totaal aantal ondernemersleden in de coöperatie mag niet groter zijn dan 5%.

15 Jaar gegarandeerd

De postcoderegeling wordt gegarandeerd toegepast gedurende een periode van 15 jaren productie-installatie in gebruik wordt genomen voor 1 januari 2018.

Meer weten over de postcoderegeling?

Wilt u nog meer weten over de postcoderoosregeling? Klik dan hier:
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort

Postcoderoos

De leden van de (productie) Coöperatie wonen of werken in het postcodegebied of in een aangrenzend postcodegebied waarin de installatie staat. Men noemt dit de postcoderoos.

Deelnemers aan het project DaalmeerZon moeten dus wonen of werken in één van de volgende postcodegebieden: 1703, 1704 (Heerhugowaard), 1822 (Alkmaar Noord), 1823, 1824, 1826, 1827 (Alkmaar), 1829 (Oudorp) en 1834 (Sint Pancras).

Deelnemers aan het project Zon op Waarland moeten dus wonen of werken in één van de volgende postcodegebieden: 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1713, 1716, 1718, 1721, 1722, 1723, 1724, 1733, 1734, 1735, 1738, 1822 en 1834

Productieaandeel / Tranche

Deelname in het project DaalmeerZon is mogelijk voor minimaal 3 tranches. Een tranche is een kapitaal inleg van € 300,-. Het geeft recht op een evenredig productieaandeel, namelijk 1/300 van de jaarproductie minus kosten. De factor 1/300 wordt bepaald door het totaal aantal zonnepanelen. De jaarlijkse kosten worden betaald uit de verkoop van de stroom aangevuld met € 1,- lidmaatschapscontributie per tranche. De jaarlijkse kosten zijn begroot op ca. € 3000,-

Bronnen van inkomsten

1. Verkoop stroom. Het bedrag wordt periodiek vastgesteld afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt.
2. Teruggave Energiebelasting à € 0,10/KWh. Dit is een vast bedrag dat geldt gedurende de gehele periode waarin de postcoderegeling van kracht is. De teruggave is inclusief BTW en het wordt verrekend via je energierekening.
3. Korting van Greenchoice. Bij afname van stroom en gas krijg je een jaarlijkse korting van € 30,-. Als je alleen stroom afneemt krijg je € 15,- korting. De korting wordt achteraf verrekend met de jaarlijkse kosten in het project DaalmeerZon.

Rendement periode 1 (jaar 1-15)

In de eerste periode wordt de stroom marktconform gekocht door Greenchoice en indien u voor Greenchoice heeft gekozen, ook aan u geleverd. Dit gaat tegen normale tarieven omdat de postcoderegeling niet mag worden gebruikt om extra korting te geven op de stroomtarieven. Met de
belastingkorting en de netto opbrengst van de productie-installatie wordt jouw inleg in jaarlijkse porties terugbetaald. Dit duurt waarschijnlijk 8,5 jaar. Daarna krijg je, tot het 16e jaar, nog steeds korting op de energiebelasting! Dat is dus pure winst.

Rendement periode 2 (jaar 16-25)

De productie-installatie levert nu stroom tegen kostprijs (+ een kleine winstmarge) aan de leden van Coöperatie DaalmeerZon. Je kunt ervoor kiezen om jouw productieaandeel te verkopen aan DaalmeerZon tegen de dan geldende restwaarde. Ook dat is winst. Of je kiest ervoor om jouw
productieaandeel te behouden als lid van DaalmeerZon en te profiteren van de kleine marge die gedurende deze periode wordt gemaakt. De leden beslissen met elkaar hoeveel de winstmarge op een productieaandeel kan zijn. In deze periode profiteer je bovendien als lid van DaalmeerZon van een laag stroomtarief omdat de zelf opgewekte elektriciteit tegen een zeer lage prijs wordt doorverkocht aan de leden van de coöperatie, dus ook aan jou.

Rendement gehele periode (jaar 1-25)

Bedenk daarbij dat de energie door DaalmeerZon aan jou wordt geleverd vanuit een groeps-overeenkomst met energieleverancier Greenchoice hetgeen je € 30,- per jaar extra voordeel geeft bij afname van stroom en gas en € 15,- als je alleen stroom afneemt.

Terugverdientijd 9 jaar

Met de belastingteruggave en de verkoop van de geproduceerde elektriciteit is het mogelijk de inleg voor een productieaandeel in het 9e jaar terug te verdienen. Daarna wordt een goed rendement gemaakt.

Jaarlijkse kosten

Operationele kosten zoals:

1. Aansluiting Liander
2. Backoffice
3. Dakhuur
4. OZB
5. Verzekering
6. Administratie
7. Onderhoud

Bovenstaande kosten worden over het algemeen geïndexeerd.

Het aantal zonuren en de afname van de opbrengst

Wij zijn uitgegaan van een gemiddeld aantal van 900 zonuren per jaar en afname van de productiecapaciteit van de zonnepanelen van 0,99 % per jaar. Voor de terugverdienperiode is deze factor evenwel buiten beschouwing gelaten.

De verkoopprijs van de geproduceerde elektriciteit

In de berekening hebben we een prijsverhoging van de stroomprijs buiten beschouwing gelaten.

Inflatie

Voor een aantal posten zoals onderhoud, verzekering en administratie is een inflatiefactor buitenbeschouwing gelaten. Inflatie kan worden opgevangen door een verhoging van de vergoeding voor de stroom of verhoging van de contributie.

De duur van de huurovereenkomst

Met Stichting De Groene Voet Daalmeer is overeengekomen dat de zonnepanelen minstens 15 jaar op het dak kunnen blijven. Vanaf het 16e jaar geldt een opzeg termijn van een jaar. Dus 16 jaar is gegarandeerd.

De levensduur van de productie-installatie

Een besluit over continuering, vernieuwing of stoppen van de productie-installatie wordt door de ledenraad genomen. Vooralsnog gaan we er van uit dat de installatie meer dan 25 jaar zal functioneren. In de grafiek zie je hoe het productieaandeel wordt terugverdiend in het 9e jaar en dat je daarna nog enkele jaren profiteert van de teruggave energiebelasting. Na het 15e jaar levert de installatie stroom tegen een zo laag mogelijke prijs aan jou en de overige leden van DaalmeerZon.

In bovenstaande grafiek zie je hoe het productieaandeel wordt terugverdiend in ongeveer 9 jaar. Daarna profiteer je nog tot het 15e jaar van de teruggave energiebelasting. Na het 15e jaar levert de installatie stroom tegen een zo hoog mogelijke prijs aan Greenchoice of andere marktpartij.

Ledenovereenkomst

Elk lid gaat een overeenkomst aan met de Coöperatie. In de overeenkomst wordt o.a. de grootte van het productieaandeel vastgesteld.

Deelnemers worden lid van de Coöperatie

Deelnemers worden lid van de Productie Coöperatie DaalmeerZon. Daarnaast kunt u ook lid worden van de overkoepelende Coöperatie NHEC. Met elk lid wordt een overeenkomst gesloten die het economisch gebruik van de zonnepanelen garandeert gedurende de levensduur van de installatie en het juridisch eigendom gedurende de periode waarin de Productie Coöperatie gebruik maakt van de postcoderegeling. Elk lid neemt een productieaandeel naar keuze.

Een productieaandeel is een tranche

Een productieaandeel is een bedrag – een tranche – dat u stort in het ledenkapitaal. U kunt al inschrijven voor minimaal 3 tranches. De waarde van een tranche wordt bepaald door de totale investering gedeeld door het aantal zonnepanelen, 300 stuks. De tranche is bepaald op € 300,- en de jaarlijkse kosten zijn begroot op € 1,- per tranche. Bij het kiezen van de grootte van een productieaandeel reken je dus met een bedrag van € 300,-.

Hoe groot kan mijn productieaandeel maximaal zijn?

Je kunt al meedoen met 3 zonnepanelen en het maximum aantal is 24. Wij adviseren om niet meer dan 80 à 90 % van je totale stroomverbruik op te wekken in het kader van de postcoderegeling omdat je stroomverbruik per jaar kan variëren en je geen belasting terugkrijgt over meer geproduceerde stroom. Als je zonnepanelen op je eigen dak hebt geplaatst telt de opbrengst daarvan mee voor de Belastingdienst. De totale hoeveelheid stroom die je saldeert en opvoert in de postcoderegeling mag niet meer zijn dan 10.000 kWh per jaar.

Hoeveel stroom produceer ik met mijn productieaandeel?

Je kiest een productieaandeel dat het best bij je past (minimaal 3). In onderstaande tabel zie je wat een aandeel kost en hoeveel stroom er kan worden opgevoerd in de postcoderegeling.

Als je zelf wilt stoppen of je gaat verhuizen

Zolang de postcoderegeling van kracht is, is het verstandiger om je productieaandeel te houden. Want hoe langer de regeling voor je werkt, hoe beter het rendement op je investering is. Als je gaat verhuizen naar een plaats buiten de postcoderoos kun je geen gebruik meer maken van de postcoderegeling en is het dus beter om jouw aandeel te verkopen. Maar er kan voor jou of jouw familie natuurlijk een reden zijn om het productieaandeel op enig moment te willen verkopen. De coöperatie staat dit toe en zal er alles aan doen om daarbij te helpen. Verkoop is dus mogelijk maar moet altijd worden goedgekeurd door het bestuur van DaalmeerZon, omdat de nieuwe eigenaar lid moet zijn van coöperatie.

Productie-rapportage online

U krijgt online toegang tot:

1. De actuele productie van de zonnepanelen.
2. De jaarproductie van de zonnepanelen.

Daarnaast krijgt u een opgave van de cumulatieve productie van uw zonnepanelen.

Financiële rapportage

Elk jaar krijgt u van de Coöperatie DaalmeerZon opgave van het volgende:

1. Inkomsten uit productie-installatie.
2. Jaarlijkse kosten productie-installatie.
3. Teruggave energiebelasting.

Energielevering

Uitvoering van de postcoderegeling vindt plaats via de energiemaatschappijen en de Belastingdienst. De stroom wordt eerst verkocht aan Greenchoice en vervolgens aan jou geleverd door dezelfde of uw huidige energiemaatschappij (bij overstap problemen wegens contractduur bijv.) Coöperatie DaalmeerZon heeft daartoe afspraken gemaakt met Greenchoice. Wij bevelen sterk Greenchoice aan als uw energieleverancier, vanwege kosten besparing.

Je wordt bij voorkeur klant van Greenchoice

Wij hebben ervoor gekozen om alle deelnemers te vragen klant te worden van energiemaatschappij Greenchoice. Reden daarvan is de nogal bewerkelijke en daarom dure uitvoering van de postcoderegeling. Niet elke energieleverancier werkt kosteloos mee aan deze regeling. Bovendien moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over in- en verkoop van de stroom. Pas als er groepsafspraken gemaakt worden, is een goed rendement te behalen op de investering. Wij hebben in Greenchoice een partner gevonden die een prima propositie biedt aan onze leden. Het betekent dat Greenchoice een groot deel van de afhandelingskosten voor haar rekening neemt.

Als lid van DaalmeerZon en klant van Greenchoice krijgt de Coöperatie bovendien een vergoeding, zijnde een korting van € 30,- voor Leden die stroom en gas afnemen en van € 15,- voor Leden die alleen stroom afnemen.