Een nieuw project van de Noord-Hollandse Energie Coöperatie

Nog meer zonenergie voor Waarland en omgeving. Als vervolg op het succesvol uitgevoerde collectieve opwekproject ‘Zon op Waarland’ met 288 zonnepanelen op het dak van Bouwbedrijf Remco Broersen, wordt nu het tweede project in Waarland gerealiseerd met financiële steun van de provincie Noord-Holland. De NHEC doet dit weer samen met de Noord-Hollandse Coöperatie voor Collectieve Opwek, speciaal opgericht door de NHEC voor Postcoderoosprojecten.

Nieuw project

Op het dak van het Dorpshuis in Waarland kunnen ruim 300 zonnepanelen worden geplaatst. Deze zonnecentrale heeft de capaciteit om aan zo’n 30 huishoudens in Waarland en nabije omgeving energie te leveren. De verkoop van de zonnepanelen is van start gegaan. Als 80% (240 zonnepanelen) is verkocht, wordt met de aanleg van de installatie begonnen. De verkooptijd zal kort zijn omdat er al een wachtlijst bestaat van late beslissers voor de eerste zonnecentrale ‘Zon op Waarland’.

Collectieve opwek zonenergie met de Postcoderoosregeling

De Postcoderegeling (fiscale Regeling Verlaagd Tarief) maakt het mogelijk voor huishoudens en kleine bedrijven die geen ruimte voor zonnepanelen op hun eigen dak hebben om deel te nemen aan lokale zonenergieprojecten. Grote hoeveelheden zonnepanelen op grote daken wekken voor deelnemende buurtbewoners duurzame energie op. Lokale collectieve opwek is goed voor het milieu en voor de deelnemers die zien dat hun energiekosten lager worden.

Tijd dringt

Dit jaar is de Postcoderoosregeling nog van kracht en als die eenmaal is aangevraagd, blijft die gegarandeerd 15 jaar geldig. De NHEC wil daarom haast maken met het realiseren van de tweede zonnecentrale.

Pak uw kans en doe mee, u loopt geen risico!

Woont u in de postcoderoos, zie de postcodes bovenaan rechts dan kunt u deelnemen door één of meerdere zonnepanelen aan te schaffen. Deze investering verdient u terug met de postcoderegeling,
zie https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort
Schrijf u in voor het te laat is. U betaalt pas als de zonnecentrale is geïnstalleerd.

Hoe doet u mee

 • Deelname is alleen mogelijk als u in de postcoderoos valt, zie de postcodes bovenaan in de rechterkolom hiernaast.
 • Eén zondeel kost € 250 excl. btw (€ 300 incl. btw).
 • U bespaart 10 cent per kWh aan energiebelasting, het voordeel van de postcoderegeling.
  Ter info: u betaalt ca. 21 cent per kWh voor uw eigen stroomverbruik, daarvan is nu 10 cent energiebelasting. De regering stelt het percentage van de energiebelasting jaarlijks vast.
 • Eén zondeel levert gemiddeld per jaar 250 kWh aan stroom.
 • Uitgaande van de huidige energiebelasting bespaart u 250 x 10 cent = 25 euro per zondeel.
 • De zonnecentrale verkoopt de stroom aan het net. Van de opbrengst worden de vaste kosten betaald. Denk daarbij aan de aansluiting van Liander, dakhuur, OZB, verzekeringen, administratie en onderhoud.
 • De deelnemers delen mee in de winst en krijgen jaarlijks een bedrag uitgekeerd. Natuurlijk is de opbrengst afhankelijk van de hoeveelheid zon en de stroomprijs.
 • Het advies is om niét meer zonnepanelen te nemen dan nodig is voor uw eigen elektriciteitsverbruik.
 • Voor de coöperatie is een bestuur opgericht dat bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur controleert ook de financiën. Zie https://www.nhec.nl/bestuur
 • Neem contact op met bestuurslid de heer Ruud Bakker, tel. 06 27 19 33 31 of mail naar info@nhec.nl met als onderwerp “Inschrijven Zon op Waarland” of schrijf u in via het inschrijfformulier.

Waar hangt het rendement vanaf?

Een aantal factoren is van invloed op het resultaat. Deze invloeden kunnen positief of negatief uitvallen.

1. Het aantal zonuren en de afname van de opbrengst.
Uitgegaan is van een gemiddeld aantal van 900 zonuren per jaar en afname van de productiecapaciteit van de zonnepanelen van 0,6% per jaar. Voor de terugverdienperiode is deze factor evenwel buiten beschouwing gelaten.

2. De verkoopprijs van de geproduceerde elektriciteit.
In de berekening is een prijsverhoging van de stroomprijs buiten beschouwing gelaten. De vergoeding wordt telkens voor drie jaar gecontracteerd.

3. Inflatie.
Voor een aantal posten zoals onderhoud, verzekering en administratie is een inflatiefactor buiten beschouwing gelaten. Inflatie kan worden opgevangen door een verhoging van de vergoeding voor de stroom of verhoging van de contributie.

4. De duur van de huurovereenkomst.
Met de dakeigenaar is overeengekomen dat de zonnepanelen minstens 15 jaar op het dak kunnen blijven, met een automatische verlenging tot 25 jaar. Vanaf het zestiende jaar geldt een opzegtermijn van een jaar. In het Reglement van de productiecoöperatie zijn nadere bepalingen omtrent contractduur opgenomen.

5. De levensduur van de productie-installatie.
Een besluit over continuering, vernieuwing of stoppen van de productie-installatie wordt door de leden van de productiecoöperatie genomen. Vooralsnog is ervan uitgegaan dat de installatie 25 jaar zal functioneren.

6. Energiebelasting verrekening.
De energiebelasting wordt elk jaar opnieuw door het Rijk vastgesteld.

Achtergrondinformatie

1. De zonnecentrale is eigendom van de leden
Deze zonnecentrale moet volledig eigendom zijn van de coöperatie die de installatie exploiteert. Het betreft zowel het juridisch als het economisch eigendom. De NHEC heeft hiervoor de Noord-Hollandse Coöperatie voor Collectieve Opwek opgericht die wordt bestuurd door een eigen bestuur, zie https://www.nhec.nl/bestuur.
De ‘moedercoöperatie’ NHEC verzorgt de administratie. Het is de bedoeling dat op een gegeven moment de productiecoöperatie de taken overneemt.

2. Kleinverbruikers
De regeling is bedoeld voor particulieren – zowel huurders als huiseigenaren – maar staat ook open voor bedrijven die een kleinzakelijke aansluiting hebben mits zij voor niet meer dan 10.000 kWh per jaar deelnemen. Een bedrijf mag geen groter belang hebben in de productiecoöperatie dan 20%.

3. Woon- of werkadres
De leden moeten op het adres van de eigen aansluiting wonen en/of een bedrijf gevestigd hebben. Periodieke bewoning – bijvoorbeeld in het geval van een vakantiehuis – sluit deelname uit.

4. Teruggave energiebelasting
De maximale teruggave is over een verbruik van 10.000 kWh per jaar. Na goedkeuring door de Belastingdienst geldt de regeling gegarandeerd voor de deelnemer voor een periode van vijftien jaar. De administratie wordt uitgevoerd door de energiemaatschappij van de deelnemers en gecontroleerd door de Belastingdienst.
Pas op, niet alle energieleveranciers voeren de administratie ‘regeling verlaagd tarief’ uit. Dit bleek uit ervaringen met de al gerealiseerde projecten Daalmeerzon en de eerste zonnecentrale van Zon op Waarland.

Financiële rapportage
Elk jaar krijgt u als lid van de Noord-Hollandse Coöperatie voor Collectieve Opwek opgave van:
1. Inkomsten uit productie-installatie
2. Jaarlijkse kosten productie-installatie
3. Teruggave energiebelasting
U krijgt online toegang tot de actuele productie van de zonnepanelen en de jaarproductie van de zonnepanelen.

De energielevering
Uitvoering van de postcoderegeling vindt plaats via de energiemaatschappijen en de Belastingdienst. De stroom wordt eerst verkocht aan Greenchoice en vervolgens aan u geleverd door Greenchoice of uw andere huidige energiemaatschappij. U hoeft dus niet noodzakelijkerwijs over te stappen naar Greenchoice. Wij raden het wel aan, onder andere omdat Greenchoice een zeer groene maatschappij is, voor iedere deelnemer € 35 per jaar aan de productiecoöperatie schenkt én omdat Greenchoice gemakkelijk is in de administratie ten behoeve van klanten die deelnemen in een postcoderoos. Bepaald niet alle energieleveranciers zijn gemakkelijk, sommige vragen een administratieve vergoeding bij de regeling, weer andere vertikken het domweg om mee te doen. Er worden lijsten bijgehouden van goede en minder goede energieleveranciers in zake de regeling, bijvoorbeeld door Zon op Nederland, https://www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers/.

Aanmelding bij de Belastingdienst
Zodra de Noord-Hollandse Coöperatie voor Collectieve Opwek voldoende leden heeft om de investering te doen, wordt ze aangemeld bij de Belastingdienst. Zodra goedkeuring van de Belastingdienst is verkregen, en contracten zijn getekend, wordt begonnen met de bouw van de installatie. Als de installatie volop produceert wordt het startmoment in de postcoderegeling gemeld aan de Belastingdienst. Er is dus één startmoment in de postcoderegeling voor de gehele productiecoöperatie met alle leden. Het exacte moment kan enkele maanden later zijn dan het moment waarop de installatie begint te produceren.

Risico’s

Het aantal zonuren per jaar
Het risico bestaat dat in een jaar de zonneschijn lager uitvalt dan gebruikelijk is voor de locatie van de zoninstallatie. Dat betekent dat ook het aantal opgewekte kWh per jaar kan variëren. Hierdoor kan het aantal kilowattuur (kWh) opgewekte energie lager uitvallen dan begroot. Het aan u toegerekende deel van de opgewekte stroom en daarmee teruggave energiebelasting op uw energierekening valt daardoor lager uit. Tevens zal de winst van de coöperatie daardoor lager uitvallen of kan zelfs een verlies ontstaan.

Verlies of beschadiging installatie
De installatie kan volledig verloren gaan, bijvoorbeeld door brand, of beschadigd raken, bijvoorbeeld door storm of hagel. In dat geval zal de installatie minder of zelfs geen kWh opleveren dan is begroot. Het bestuur zal waar mogelijk passende maatregelen treffen om dit te voorkomen, zoals door het sluiten van relevante verzekeringen. Toch is het niet volledig uit te sluiten dat door dit risico het aan u toegerekende deel van de opgewekte stroom en daarmee teruggave energiebelasting op uw energierekening lager uitvalt. Tevens zal de winst van de coöperatie bij het optreden van dit risico lager uit kunnen vallen of kan zelfs een verlies ontstaan.

Lagere energiebelasting
De postcoderoosregeling is een fiscale regeling. De coöperatie zal alleen het project starten als vanuit deze regeling een beschikking is ontvangen. Daarmee geldt dat voor 15 jaar teruggaaf energiebelasting is vastgesteld. Wel blijft het risico bestaan dat de overheid besluit de hoogte van de energiebelasting op elektra (naar beneden) bij te stellen. Indien de overheid besluit de energiebelasting op elektriciteit te verlagen daalt het bedrag dat door de deelnemer wordt terugontvangen aan energiebelasting. Het Rijk heeft bij monde van minister Wiebes van EZK wel beloofd dat de terugverdientijd van zowel het particuliere salderen als van de postcoderoos op zo’n 7 jaar zal blijven.

Lagere prijs voor de elektriciteit
De opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan een energiemaatschappij. Deze prijs kan fluctueren. Bij prijsdaling daalt de omzet en daarmee de winst van de coöperatie of kan zelfs een verlies ontstaan.

Hogere kosten
De kosten van de coöperatie, zoals kosten voor onderhoud, reparatie en verzekeringen, kunnen hoger uitvallen dan begroot. Hierdoor daalt de winst van de coöperatie.

Als u wilt stoppen of gaat verhuizen
Zolang de postcoderegeling van kracht is, is het verstandiger om uw het productieaandeel te houden. Want hoe langer de regeling voor u werkt, hoe beter het rendement op uw investering is. Als u gaat verhuizen naar een plaats buiten de postcoderoos kunt u geen gebruik meer maken van de postcoderegeling en is het dus beter om uw aandeel te verkopen. Maar er kan voor u of uw familie natuurlijk een reden zijn om het productieaandeel op enig moment te willen verkopen. De coöperatie staat dit toe en zal er alles aan doen om daarbij te helpen. Verkoop is dus mogelijk maar moet altijd worden goedgekeurd door het bestuur van Zon op Waarland, omdat de nieuwe eigenaar lid moet zijn van coöperatie.

 • Stel, u heeft uw bedrag voor enkele productieaandelen ingelegd, maar de zonnecentrale gaat om welke reden dan ook niet door. U krijgt het volledige bedrag teruggestort.
 • De zonnecentrale zal verzekerd zijn tegen onder meer storm en diefstal.
 • Met de dakeigenaar worden afspraken bij de notaris vastgelegd, zodat de zonnecentrale van de productiecoöperatie minimaal vijftien jaar gegarandeerd kan blijven draaien.
 • Als lid van de productiecoöperatie bepaalt u met de andere deelnemers het bedrijfsbeleid.
 • U loopt nooit meer risico dan de hoogte van uw inleg.