Onderzoek naar Zon op parkeerplaatsen en grote daken

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:zomer-2021

De Participatie Coalitie Noord Holland (PCNH) is een samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Energiecoöperaties en Initiatieven NH (VEINH) en Milieu en Natuurfederatie (MNH). Op verzoek van de gemeenten Schagen, Den Helder, Texel en Hollands Kroon onderzoekt de PCNH de mogelijkheden en haalbaarheid van het opwekken van zonnestroom boven grote parkeerplaatsen en op grote daken. Doel is om binnen elk van de vier gemeenten minimaal twee geschikte parkeerlocaties en twee geschikte grote daken te vinden, waarop een zonne-installatie kan worden geplaatst. Geschikt betekent in het kader van dit onderzoek, dat plaatsing en exploitatie technisch en financieel haalbaar is, de opgewekte energie probleemloos aan het net terug kan worden geleverd, en dat er draagvlak is bij alle belanghebbenden (bewoners, ondernemers, gemeente, etc).
Het onderzoek loopt tot medio zomer en de NHEC voert dit onderzoek uit in de gemeente Schagen.

Het onderzoek is inmiddels in volle gang. In de eerste fase is per gemeente onderzocht welke locaties mogelijk interessant zijn. Hiervoor is gekeken naar zaken als het potentiële oppervlak en de mate van congestie op het net (kan de stroom wel of niet worden terug geleverd).
Vervolgens is van de overgebleven locaties de technische haalbaarheid onderzocht in hoeverre er draagvlak voor te genereren is en of er bij de realisatie koppelkansen zijn.
Tenslotte moet worden onderzocht of een haalbare businesscase te maken valt en of een PV-installatie past in de bestemmingsplannen van de betreffende gemeente.

Capaciteitsknelpunt
In het gebied van de gemeente Schagen is inmiddels duidelijk geworden dat het terug-leveren van elektriciteit op het net van Liander voor circa 75% van het gemeentelijk gebied op korte termijn niet mogelijk is. De capaciteit van de huidige kabels laten dit niet toe (net-congestie). Hoewel netwerkbeheerder Liander hard werkt aan het oplossen van deze problemen zal de vergroting van de net-capaciteit voor een aantal locaties naar verwachting niet eerder gerealiseerd zijn dan over twee à drie jaar.
Gelukkig zijn er in de resterende 25% van de gemeente wel potentiële mogelijkheden.

De gemeente Schagen en de NHEC zijn in elk geval blij met het initiatief tot dit onderzoek, omdat daarmee een begin van een overzicht wordt gemaakt welke mogelijkheden er zijn binnen de zoekgebieden van de RES (Regionale Energie Transitie).

Inmiddels zijn er twee digitale informatiesessies geweest waarin de PCNH uitleg en toelichting heeft gegeven over het haalbaarheidsonderzoek.

Lange adem
De samenvattende conclusie is dat projecten zoals zon op parkeerplaatsen en grote daken vragen om een lange adem en incasseringsvermogen in het omgaan met tegenslag.
Als het gaat om zonnedaken heeft coöperatie Kennemer Energie veel ervaring opgedaan die zij hebben vastgelegd in handleidingen en schema’s, die gratis te downloaden zijn op https://kennemerenergie.nl/

Met zon op parkeerplaatsen is nog niet zoveel ervaring opgedaan. Duidelijk is dat een dergelijk project aanzienlijk kapitaal-intensiever is omdat het dak nog moet worden gebouwd. De ervaringen van Endura-Harderwijk op dit gebied zijn interessant om te bekijken en te volgen. https://www.endura-harderwijk.nl/projecten/zonnepark-harderwijk/