Het NHEC stelt zichzelf de volgende doelen m.b.t. duurzame energie:

🌞 Duurzame energie voor leden NHEC

 • Via energie-leverancier Greenchoice
 • Collega coöperaties in Noord Holland mee laten profiteren van de afspraken/voordelen met het energieleveringsbedrijf
 • Bundeling betere voorwaarden en specifieke oplossingen bedingen

🌞 Een volledig duurzaam Noord-Holland

 • Fossiele brandstoffen worden schaarser en zijn vervuilend. Bovendien zijn we hiervoor grotendeels afhankelijk van andere landen
 • De Energiecoöperatie kan een aanjager zijn voor de ‘energietransitie’, de overgang van een fossiele naar een hernieuwbare energievoorziening
 • De NHEC doet dit zonder winstoogmerk, voor en door inwoners van Noord-Holland
 • Naast de levering van stroom en gas aan afnemers – door partner Greenchoice – heeft de NHEC ten doel duurzame opwekking te stimuleren en realiseren in Noord-Holland
 • Dat betekent minder afhankelijkheid, meer werkgelegenheid, meer geld voor de eigen regio en ook op termijn een betaalbare energievoorziening

🌞 Kenniscentrum voor duurzame opwekking

 • Samenwerken met ZZP’ers op gebied van duurzame opwekking
 • Organiseren Kenniscafé’s
 • Organiseren Netwerkbijeenkomsten
 • Uitgeven Nieuwsbrieven

🌞 Ontwikkeling duurzame energieopwekking

 • Eigen stimulering zonne- en windprojecten in Noord-Holland (zowel bij particulieren en bedrijven, centraal en decentraal)
 • Betrokkenheid bij Poldermolen Wieringermeer
 • Financiële participatie door leden
 • Aanschaf zonnepanelen door leden
 • Draagvlak verlenen via bewonersparticipatie aan windmolenprojecten (vervanging en nieuw)

🌞 Samenwerking met collega-energiecoöperaties

 • Gezamenlijke initiatieven op het gebied van opwekking
 • Gezamenlijk sterker staan bij energieleverancier rondom de levering van duurzame energie
 • Voorbeelden van samenwerking zijn: CALorie, Amsterdamse Energie Coöperatie, Heiloo Energie, Het Breedschap, Energiek Baarn en BatjanBuren

🌞 Samenwerking met kennispartijen duurzame energieopwekking

 • Zon op Nederland
 • De Windcentrale
 • Windvogel
Sluit Menu

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie NHEC, gevestigd te Alkmaar (KvK-nummer 37153567) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NHEC, Bergerweg 200, gebouw C, 1817 MN Alkmaar. email: nhec@nhec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; klantnummer Greenchoice; KvK nummer; bedrijfsgegevens; huidige energiecontract gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nhec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Afhandelen van uw betaling als lid
• Klant worden van Greenchoice
• Inschrijven voor Daalmeerzon
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NHEC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC)) tussen zit. Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress (CMS) en Panta Relatiebeheer (CRM).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NHEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw lidmaatschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
NHEC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen NHEC en Greenchoice; tussen NHEC en Panta en met Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NHEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nhec.nl.

NHEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NHEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nhec.nl