Bewoners in de postcode gebieden 1703 en 1704 (Heerhugowaard), 1822 (Alkmaar Noord), 1823, 1824, 1826 en 1827 (Alkmaar), 1829 (Oudorp) en 1834 (Sint Pancras) – die willen investeren in zonne-energie en thuis geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen of een appartement bewonen, kunnen samen zonne-energie opwekken en geld besparen. Zij worden uitgenodigd deel te nemen aan een lokale Energiecoöperatie DaalmeerZon voor en door bewoners.

Deelnemen is rendabel. De terugverdientijd is ca. 8 jaar. Deelnemen gaat per zonnestroomdeel van € 300,- incl. btw met een minimumafname van drie delen. Na teruggave van de btw op de investering aan de Energiecoöperatie in het eerste jaar van deelname is de netto kostprijs € 248, 20 per zonnestroomdeel. Een zonnestroomdeel staat gelijk aan 1 zonnepaneel van 260 Wp of 1/300 aandeel in de kWh jaaropbrengst van de totale productie-installatie. Ook huurders (die geen eigen dak hebben) kunnen meedoen. Toewijzing vindt plaats in volgorde van aanmelding. Het project wordt gerealiseerd als er voldoende animo is om alle 300 zonnepanelen te verkopen.

De regeling Verlaagd tarief /postcoderoos concept

Leden van Coöperatie DaalmeerZon komen in aanmerking voor een verlaging van de energiebelasting over een periode van 15 jaar. In 2017 was dat € 0,12556 / kWh incl. btw. De verrekening van de energiebelasting vindt plaats door de eigen energieleverancier. Daarnaast bestaat de opbrengst uit verkoop van de opgewekte stroom aan Greenchoice. Voor 2017 was het voordeel totaal € 0,1396 / kWh, na aftrek van alle jaarlijkse kosten. De Zonnestroomdelen houden gedurende zeker 15 jaar een waarde. Ze zijn bij verhuizing uit de wijk overdraagbaar.

De verlaging van het belastingtarief van de eerste schijf tot nihil wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). Ook bedrijven met een kleinverbruikers aansluiting (tot 3 x 80 A) kunnen meedoen.

De gemeente Alkmaar, de NHEC en Alkmaar Energie staan achter het initiatief vanwege het duurzame karakter en het rendement dat wordt bereikt.

Deelname

Een deelnemer wordt lid van de Energiecoöperatie DaalmeerZon. Het eigen energiebedrijf is gehouden de verrekening van de energiebelasting te verzorgen. Niet iedere energieleverancier doet dat kosteloos. Wij adviseren klant te zijn van Greenchoice, de afnemer van de zonnestroom. Greenchoice ondersteunt dit initiatief, biedt een concurrerend tarief en extra voordelen voor de Coöperatie DaalmeerZon. Greenchoice zorgt ervoor dat u als deelnemer de korting op de energiebelasting ontvangt indien u overstapt of al klant bent.

Voor-inschrijving

Vrijblijvend voorinschrijven bij DaalmeerZon kan via het inschrijfformulier. Vermeld daarbij uw gegevens en het aantal gewenste zonnedelen.

U heeft zich ingeschreven, wat nu?

  • U ontvangt een mail met een betalingsverzoek. In dat verzoek is het aantal gegunde zondelen genoemd. Het kan zijn dat dat er minder zijn dan u wenste, aangezien we iedereen gelijke kansen gunnen. Ook ontvangt u de ledenovereenkomst van de opgerichte coöperatie DaalmeerZon.
  • Zodra het benodigde bedrag op de rekening is gestort en de ledenovereenkomsten zijn getekend en teruggestuurd, ontvangt u opnieuw een mail met dit feestelijke bericht: het gaat als gepland door!
  • U krijgt stroom van de zonnecentrale in uw huis en de belasting van de stroom krijgt u terug!
Sluit Menu

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie NHEC, gevestigd te Alkmaar (KvK-nummer 37153567) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NHEC, Bergerweg 200, gebouw C, 1817 MN Alkmaar. email: nhec@nhec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; klantnummer Greenchoice; KvK nummer; bedrijfsgegevens; huidige energiecontract gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nhec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Afhandelen van uw betaling als lid
• Klant worden van Greenchoice
• Inschrijven voor Daalmeerzon
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NHEC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC)) tussen zit. Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress (CMS) en Panta Relatiebeheer (CRM).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NHEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw lidmaatschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
NHEC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen NHEC en Greenchoice; tussen NHEC en Panta en met Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NHEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nhec.nl.

NHEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NHEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nhec.nl