Nieuwsbrief juni 2013

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief willen wij al onze klanten, leden, zakelijk partners en andere belangstellenden in de NHEC informeren over een aantal ontwikkelingen, waarbij de NHEC betrokken is.

1 Nieuwe koers van de NHEC
Het faillissement van Trianel heeft de NHEC als uitdaging gezien, om een nieuwe koers uit te zetten. Door het bestuur en de ledenraad is die nieuwe koers recent vastgesteld. Deze nieuwe koers bestaat voornamelijk uit de volgende activiteiten:

– Levering van (bij voorkeur lokaal) duurzaam opgewekte energie. In plaats van in de ‘oude’ situatie, waarbij de NHEC voor eigen rekening en risico de energielevering uitvoerde, waarvoor de diensten werden ingekocht bij Trianel, heeft de NHEC in de ‘nieuwe’ situatie ervoor gekozen de inkoop, levering, facturatie en klantenservice volledig uit te besteden aan Greenchoice. Waarom de NHEC voor Greenchoice heeft gekozen is uitgebreid toegelicht in mails/brieven aan klanten en leden. Deze constructie vraagt beperkte inzet van de NHEC, waarmee tijd overblijft voor andere activiteiten.

– Projecten. Meer dan voorheen zijn we in staat ons te richten op projecten ter opwekking van duurzame energie. Hierbij gebruiken wij het grote netwerk dat de NHEC de laatste jaren heeft opgebouwd. Greenchoice en ook Eneco hebben aangegeven te willen en kunnen helpen bij NHEC-projecten.

– Samenwerking met LDE’s. Zowel bij het verkopen van energie als het opzetten van projecten in duurzame energie wil de NHEC maximaal samenwerken met lokale duurzame energie-initiatieven (lde’s). We hadden reeds geofficialiseerde samenwerking met burgerenergiecoöperaties Amsterdam Energie en CALorie Castricum, en we zouden die samenwerking graag flink uitbreiden om samen in Noord-Holland sterker te staan.

2 Bestuurlijke zaken
Binnen het bestuur en de ledenraad zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.

– Enno Brommet is teruggetreden uit het bestuur. Enno was vanaf het begin betrokken bij de oprichting en heeft sinds 2009 de voorzittershamer gehanteerd. Met name in 2011 en 2012 was hij direct operationeel betrokken bij het functioneren van het leveringsbedrijf. Het omvallen van Trianel in december 2012 was heel intensief en nu de NHEC een nieuwe koers heeft vastgesteld vindt Enno het een goed moment, zich terug te trekken. Tijdens de laatste ledenraad is Enno bedankt voor zijn grote inzet en betekenis, voor wat de NHEC anno 2103 is.

– Bert Haverkamp heeft binnen het bestuur zijn rol als voorzitter overgenomen.

– Het bestuur is blij met de benoeming van Vera van Vuuren. Vera is reeds lange tijd als adviseur van het bestuur betrokken bij de NHEC. Nu zij van baan is veranderd, is van de mogelijkheid gebruik gemaakt om haar binnen het bestuur te benoemen.

– Manuel de Hollander is als bestuursadviseur nauw betrokken bij de NHEC. Naast communicatie is hij betrokken bij meerdere projecten van de NHEC, waaronder de Poldermolen in de Wieringermeer.

3 Afwikkeling van de levering door de NHEC
De klanten van de NHEC zijn allemaal per 12 januari 2013 geswitched naar Greenchoice. Bij deze verandering hoort, dat alle klanten van hun ‘oude’ energieleverancier een eindafrekening moeten krijgen. De NHEC had met Trianel afgesproken, dat Trianel de levering, facturatie en jaar- en eindafrekeningen verzorgt. Omdat Trianel als enige over alle gegevens beschikt om deze eindafrekeningen te kunnen opstellen, is de NHEC daarvan afhankelijk. Ondanks een toezegging van Trianel om eindafrekeningen op te stellen, heeft Trianel hier tot op heden niet aan voldaan. Uiteraard heeft de NHEC meerdere verzoeken gedaan om Trianel te bewegen, deze afrekeningen op te stellen, echter tot op heden zonder het gewenste resultaat. Het bestuur overweegt Trianel bij rechte te dwingen.

4 Energielevering via Greenchoice
Een van de doelen van de NHEC is om de vraag en het aanbod van energie op provinciaal nivo bij elkaar te brengen. Dit bij voorkeur, door een coöperatief
bedrijf, waar alle aangesloten lokale duurzame energie-initiatieven lid van kunnen worden. Na het omvallen van Trianel heeft de NHEC een zoektocht gehouden naar een passend alternatief. Bestuursleden hebben gesproken met vertegenwoordigers van DGB (De Groene Belangenbehartiger), Eneco, Greenchoice en DE Unie (initiatief van de Windunie, Texel Energie en Urgenda). Op grond van een integrale afweging en door het nog ontbreken van een operatief coöperatief alternatief, heeft het bestuur gekozen voor een samenwerking met Greenchoice. Deze overeenkomst met een looptijd tot eind 2014 is door de ledenraad goedgekeurd.
Binnen de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de samenwerking, op zowel de levering als de opwekking van duurzame energie in Noord-Holland. De vergoeding per klant is gebaseerd op een staffel, waarmee het voor andere lokale duurzame intiatieven extra interessant is, om met ons samen te werken.
Op 23 mei heeft de NHEC een vruchtbare bijeenkomst georganiseerd, waarvoor lokale duurzame intitatieven in Noord-Holland waren uitgenodigd om zich aan te sluiten bij dit initiatief. Binnenkort kunnen bewoners van Noord-Holland via de website van de NHEC lid van de NHEC en klant van Greenchoice worden,
waarbij men kan kiezen voor regionaal opgewekte stroom en groen-gecompenseerd gas.

5 Betrokkenheid NHEC bij projecten
Een van de pijlers van de NHEC is duurzame opwekking. Het is verheugend, vast te stellen dat de NHEC en haar partners betrokken zijn bij meerdere projecten. Zo is in Castricum een zonnecentrale in bedrijf gesteld op een gemeentegebouw.
De NHEC is direct betrokken bij:
– De Poldermolen in de Wieringermeer. NHEC is hiervan de trekker.
– Een project voor zonnecentrales op bedrijfsverzamelgebouwen
Ten behoeve van de voortrajecten van deze projecten is subsidie ontvangen van meerdere organisaties.

Samenvattend is de NHEC de laatste maanden ‘achter de schermen’ hard bezig geweest een frisse nieuwe koers uit te zetten, en de eerste essentiële stappen daartoe zijn gezet. Wij willen onze dank uitspreken naar onze leden en klanten voor hun vertrouwen en steun! Samen maken we een doorstart naar een duurzaam Noord-Holland.

Het bestuur van de NHEC