Nieuwsbrief juli 2014

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuwsbrief

Voorwoord
De zomer staat inmiddels voor de deur, iedereen heeft vast al vakantieplannen gemaakt.
De zon schijnt krachtig, reden te meer om te kijken op de website zonatlas.nl.
Binnenkort komt bij ons de energie de spuigaten uit, zie artikel hieronder; wordt vervolgd na de zomer.
Wij wensen dat uw batterij duurzaam opgeladen wordt tijdens uw vakantie.

Bert Haverkamp
Voorzitter NHEC

Uit Castricum
In Castricum is CALorie met een zeer ambitieus plan bezig voor de verduurzaming van de bestaande bouw. Samen met gemeente, innovatieve lokale aannemers en het rijksprogramma Energiesprong is de energiecoöperatie een proces aan het optuigen dat in een aantal jaren moet leiden tot honderden energieneutrale particuliere logo CALoriewoningen. Hierbij staan de zogenoemde ‘woondromen’ van de woningeigenaren centraal. De maatregelen voor deze woondromen moeten zo veel mogelijk gefinancierd worden via de energiekostenverlaging die bereikt wordt. CALorie en de aannemers mikken eerst op minimaal drie ‘oefenwoningen’, waarmee nog in 2014 gestart wordt.

Zonatlas
Wilt u ook weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? In de regio Noord-Holland is dit bijna geheel in kaart gebracht door een initiatief van het klimaatverbond in zonatlas kaart nieuwsbriefopdracht van de provincie. De zonatlas wordt onder andere gemaakt met het zeer gedetailleerde Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) bestand van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Via de website www.zonatlas.nl kunt u middels een 3D model uw woning bekijken en de daarbij behorende gegevens. Zo kunt u zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en ook de hoeveelheid panelen die u kunt plaatsen met welk vermogen en hoeveel dit op kan brengen. Het is een soort rekenmodel waarbij u uw eigen situatie in kaart kunt brengen door de gegevens te wijzigen.

Zonatlas-uitsnede van een stukje Waarland. Groen is zeer geschikt, geel is gesschikt en rood is ongeschikt voor zonnepanelen.

Energiedijk (vervolg)
De NHEC en de collega-energiecoöperatie Enerzjy Koöperaasje Fryslân zijn door Tocardo, de ontwikkelaar van het Spui Energie Project Kornwerderzand, gevraagd te participeren in de exploitatie van dit project. Hierbij zullen dertig turbines, opgesteld in de sluizen van Kornwerderzand, aangedreven worden door een waterstroom. De waterkracht ontstaat door het spuien van water in deze sluizen. Een innovatieve, duurzame en lokale vorm van energiewinning. Kortom, echt iets voor onze NHEC. En het staat dan ook buiten kijf dat NHEC dit wil promoten. Tocardo biedt ons en onze Friese collega’s ook de mogelijkheid eigenaar te worden van deze energieproductie- faciliteit met een geschatte levensduur voor de turbines van twintig jaar. Dit lijkt op het eerste gezicht voor de NHEC erg hoog gegrepen. Maar mogelijk dat de NHEC als representant van bepaalde leden of gelieerde partijen wel verantwoord op deze manier kan participeren. In een aantal gespreksronden wordt dit nu verkend.

Uit Heiloo
Heiloo Energie helpt sportverenigingen in Heiloo met het verlagen van hun energierekening. Hiertoe zijn offertes aangevraagd om collectief energie in te kopen, wat behoorlijk kan schelen op de rekening. De eerste € 1000,- is al bespaard! Daarnaast zijn er plannen om de verenigingen te helpen met energiebesparing en besparende maatregelen. Ook wordt met de verenigingen gesproken over mogelijke installatie van zonnepanelen op clubgebouwen. Het contact tussen de verenigingen en Heiloo Energie is tot stand gekomen via de Sportraad. De Vereniging Heiloo Energie heeft ten doel inwoners en bedrijven te stimuleren fossiele brandstof te besparen en duurzame logo Heiloo Energieenergie op te wekken. Daarnaast wordt duurzaamheid in het algemeen gestimuleerd. De activiteiten zijn ondergebracht in werkgroepen te weten: wind, zon, besparen, publiciteit en in oprichting mkb. Terwijl zon reeds succes boekte met het plaatsen van panelen is wind druk doende om een grote turbine in of bij Heiloo te realiseren of in te participeren.

Energiek Baarn
De in 2013 opgerichte energiecoöperatie Energiek Baarn is enthousiast van start gegaan met meerdere werkgroepen. Een van de groepen is gaan onderzoeken op welke manier de vereniging energie wil verkopen aan de leden. De manier van de NHEC is voor Energiek Baarn het beste uit de bus gekomen. Net als wij vindt Energiek Baarn het logisch en gunstig om met zo veel mogelijk energie-initiatieven samen een contract te hebben met een groene energieleverancier, in dit geval Greenchoice. Baarn ligt niet in Noord-Holland, maar Energiek Baarn, NHEC en Greenchoice vinden dat geen bezwaar om aan te sluiten bij het bestaande raamcontract, waaronder ook Heiloo Energie en logo-EnergiekBaarnCALorie opereren. Bestuur en actieve leden hebben de voorkeur voor de NHEC uitgesproken, ook omdat deze samenwerking, het uitwisselen van kennis en andere collectieve voordelen makkelijk maakt. Na de zomer wordt het voorstel aan de Algemene Leden Vergadering voorgelegd ter officiële bekrachtiging. Wij heten de leden van Energiek Baarn bij voorbaat hartelijk welkom!