Nieuwsbrief juli 2014

Voorwoord
De zomer staat inmiddels voor de deur, iedereen heeft vast al vakantieplannen gemaakt.
De zon schijnt krachtig, reden te meer om te kijken op de website zonatlas.nl.
Binnenkort komt bij ons de energie de spuigaten uit, zie artikel hieronder; wordt vervolgd na de zomer.
Wij wensen dat uw batterij duurzaam opgeladen wordt tijdens uw vakantie.

Bert Haverkamp
Voorzitter NHEC

Uit Castricum
In Castricum is CALorie met een zeer ambitieus plan bezig voor de verduurzaming van de bestaande bouw. Samen met gemeente, innovatieve lokale aannemers en het rijksprogramma Energiesprong is de energiecoöperatie een proces aan het optuigen dat in een aantal jaren moet leiden tot honderden energieneutrale particuliere logo CALoriewoningen. Hierbij staan de zogenoemde ‘woondromen’ van de woningeigenaren centraal. De maatregelen voor deze woondromen moeten zo veel mogelijk gefinancierd worden via de energiekostenverlaging die bereikt wordt. CALorie en de aannemers mikken eerst op minimaal drie ‘oefenwoningen’, waarmee nog in 2014 gestart wordt.

Zonatlas
Wilt u ook weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? In de regio Noord-Holland is dit bijna geheel in kaart gebracht door een initiatief van het klimaatverbond in zonatlas kaart nieuwsbriefopdracht van de provincie. De zonatlas wordt onder andere gemaakt met het zeer gedetailleerde Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) bestand van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Via de website www.zonatlas.nl kunt u middels een 3D model uw woning bekijken en de daarbij behorende gegevens. Zo kunt u zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en ook de hoeveelheid panelen die u kunt plaatsen met welk vermogen en hoeveel dit op kan brengen. Het is een soort rekenmodel waarbij u uw eigen situatie in kaart kunt brengen door de gegevens te wijzigen.

Zonatlas-uitsnede van een stukje Waarland. Groen is zeer geschikt, geel is gesschikt en rood is ongeschikt voor zonnepanelen.

Energiedijk (vervolg)
De NHEC en de collega-energiecoöperatie Enerzjy Koöperaasje Fryslân zijn door Tocardo, de ontwikkelaar van het Spui Energie Project Kornwerderzand, gevraagd te participeren in de exploitatie van dit project. Hierbij zullen dertig turbines, opgesteld in de sluizen van Kornwerderzand, aangedreven worden door een waterstroom. De waterkracht ontstaat door het spuien van water in deze sluizen. Een innovatieve, duurzame en lokale vorm van energiewinning. Kortom, echt iets voor onze NHEC. En het staat dan ook buiten kijf dat NHEC dit wil promoten. Tocardo biedt ons en onze Friese collega’s ook de mogelijkheid eigenaar te worden van deze energieproductie- faciliteit met een geschatte levensduur voor de turbines van twintig jaar. Dit lijkt op het eerste gezicht voor de NHEC erg hoog gegrepen. Maar mogelijk dat de NHEC als representant van bepaalde leden of gelieerde partijen wel verantwoord op deze manier kan participeren. In een aantal gespreksronden wordt dit nu verkend.

Uit Heiloo
Heiloo Energie helpt sportverenigingen in Heiloo met het verlagen van hun energierekening. Hiertoe zijn offertes aangevraagd om collectief energie in te kopen, wat behoorlijk kan schelen op de rekening. De eerste € 1000,- is al bespaard! Daarnaast zijn er plannen om de verenigingen te helpen met energiebesparing en besparende maatregelen. Ook wordt met de verenigingen gesproken over mogelijke installatie van zonnepanelen op clubgebouwen. Het contact tussen de verenigingen en Heiloo Energie is tot stand gekomen via de Sportraad. De Vereniging Heiloo Energie heeft ten doel inwoners en bedrijven te stimuleren fossiele brandstof te besparen en duurzame logo Heiloo Energieenergie op te wekken. Daarnaast wordt duurzaamheid in het algemeen gestimuleerd. De activiteiten zijn ondergebracht in werkgroepen te weten: wind, zon, besparen, publiciteit en in oprichting mkb. Terwijl zon reeds succes boekte met het plaatsen van panelen is wind druk doende om een grote turbine in of bij Heiloo te realiseren of in te participeren.

Energiek Baarn
De in 2013 opgerichte energiecoöperatie Energiek Baarn is enthousiast van start gegaan met meerdere werkgroepen. Een van de groepen is gaan onderzoeken op welke manier de vereniging energie wil verkopen aan de leden. De manier van de NHEC is voor Energiek Baarn het beste uit de bus gekomen. Net als wij vindt Energiek Baarn het logisch en gunstig om met zo veel mogelijk energie-initiatieven samen een contract te hebben met een groene energieleverancier, in dit geval Greenchoice. Baarn ligt niet in Noord-Holland, maar Energiek Baarn, NHEC en Greenchoice vinden dat geen bezwaar om aan te sluiten bij het bestaande raamcontract, waaronder ook Heiloo Energie en logo-EnergiekBaarnCALorie opereren. Bestuur en actieve leden hebben de voorkeur voor de NHEC uitgesproken, ook omdat deze samenwerking, het uitwisselen van kennis en andere collectieve voordelen makkelijk maakt. Na de zomer wordt het voorstel aan de Algemene Leden Vergadering voorgelegd ter officiële bekrachtiging. Wij heten de leden van Energiek Baarn bij voorbaat hartelijk welkom!

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie NHEC, gevestigd te Alkmaar (KvK-nummer 37153567) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NHEC, Bergerweg 200, gebouw C, 1817 MN Alkmaar. email: nhec@nhec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; klantnummer Greenchoice; KvK nummer; bedrijfsgegevens; huidige energiecontract gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nhec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Afhandelen van uw betaling als lid
• Klant worden van Greenchoice
• Inschrijven voor Daalmeerzon
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NHEC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC)) tussen zit. Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress (CMS) en Panta Relatiebeheer (CRM).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NHEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw lidmaatschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
NHEC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen NHEC en Greenchoice; tussen NHEC en Panta en met Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NHEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nhec.nl.

NHEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NHEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nhec.nl