Nieuwsbrief sep. 2013

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuwsbrief

Website vernieuwd
Dat een doorstart zoals we die hebben gemaakt na de val van Trianel nogal wat voeten in aarde heeft, moge duidelijk zijn. Zo hebben we u de afgelopen maanden veelvuldig op de hoogte gehouden van de zoektocht naar een nieuwe vergunninghouder en van de perikelen rond het lospeuteren van de juiste informatie bij de Trianel-curator om onze klanten zo netjes mogelijk ‘achter te laten’. Tussen de bedrijven door moesten we ook ‘even’ de website opfrissen met alle nieuwe informatie en inschrijfformulieren. Tijdens de zomer is dat gelukt. Sindsdien kunnen we via de website weer nieuwe leden en klanten (voor Greenchoice) ontvangen. We hebben hierbij voorlopig gekozen voor een simpele en gebruiksvriendelijke opzet. We hopen de komende tijd de functionaliteiten wat uit te breiden. Daarover houden we u natuurlijk op de hoogte. Overigens is ook onze kantoorbezetting terug naar normaal; zie voor contactgegevens www.nhec.nl.

Eindafrekeningen
Vlak voor de zomer informeerden we u over de laatste stand van zaken aangaande de afwikkeling van levering. We vertelden u dat het failliet geraakte Trianel als enige over alle gegevens beschikte om de eindafrekeningen te kunnen opstellen. Na behoorlijk wat druk, zelfs via de Autoriteit Consument en Markt, heeft de curator van Trianel de eindafrekeningen opgesteld. Momenteel is de NHEC bezig om de afrekeningen te controleren en alle reacties erop te beantwoorden. Wij verwachten de komende maanden dit proces te kunnen afronden.

Samenwerking NHEC met andere energiecoöperaties
Als onderdeel van de nieuwe koers willen we als NHEC graag zo veel mogelijk samenwerken met de andere energie-initiatieven in de provincie. De leden van Amsterdam Energie waren al meegegaan in ons contract met Greenchoice. Inmiddels heeft ook CALorie Castricum zich aangesloten en hebben de besturen van Heiloo Energie en Alkmaar Energie (i.o.) het besluit genomen om eveneens samen op te gaan. Dat is extra mooi omdat Greenchoice zijn bijdrage aan onze regionale en lokale verduurzaming verhoogt als we samen met meer zijn. We hopen dat we binnenkort nog meer collega-coöperaties mogen verwelkomen.

De komende maand organiseren we een tweede bijeenkomst voor Noord-Hollandse energiecoöperaties.

Amsterdam Energie vergist brood
Een van onze partner-coöperaties, Amsterdam Energie, is bezig met de realisatie van een kleine biovergistingsinstallatie. In een van de Vogelaarbuurten, de Amsterdamse Kolenkitbuurt, is in samenwerking met twee kunstenaarscollectieven het idee uitgewerkt om brood, dat met name door islamitische bewoners van deze buurt in broodcontainers wordt verzameld, om te zetten in energie. Hier wordt antwoord gegeven op een aantal problemen:

– afvalscheiding: op dit moment wordt GFT niet apart ingezameld. Bewoners zijn gemotiveerd (vanuit hun religie) om bio-organisch materiaal te scheiden van het restafval;

– rattenplaag: de verzameling van brood zorgt ervoor dat bewoners geen voedsel op straat gooien dat ratten en andere ongedierte aantrekt;

– duurzame cyclus: bio-organische afvalstoffen worden met de biovergistingsinstallatie beter benut dan de huidige praktijk van verbranding door het afvalenergiebedrijf.

Het biogas dat hiermee wordt opgewekt wordt gebruikt voor het bereiden van eten voor een lunchroom en de warmtevraag van een woning. Amsterdam Energie heeft hiervoor € 22.000 subsidie weten te verwerven bij Stadsdeel Amsterdam West. Op dit moment is het project in uitvoering en naar verwachting zal in oktober de installatie operationeel zijn. De installatie zal voor Amsterdam Energie dienen als pilot om later grotere vergistingsinstallaties te kunnen bouwen.

Bestuur en ledenraad
De NHEC hoopt binnenkort het bestuur te versterken met bestuursleden van samenwerkende energiecoöperaties. Hiermee willen we de kennis en slagvaardigheid van de NHEC vergroten.

Het bestuur hoopt tevens dat de ledenraad wat uitgebreid wordt, zodat de raad in staat wordt gesteld nog actiever bij te dragen aan de dagelijkse activiteiten van de coöperatie. Meld u als (bijna) lid vooral aan bij info@nhec.nl. U wordt warm onthaald.

Projecten zonne-energie
Zoals aangekondigd is de NHEC bezig met het ontwikkelen van enkele grotere zonne-energieprojecten. Dit doen wij in nauwe samenwerking met verschillende partners.

– Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil een van zijn waterbergingsgebieden multifunctioneel inrichten met zonnepanelen (zie plaatje van impressie). Het waterschap heeft de NHEC gevraagd mee te denken aan rendabele oplossingen waar zo veel mogelijk bewoners van meeprofiteren.

– Het wil maar niet vlotten met zonnepanelen op gebouwen waarin meerdere bedrijven werkzaam zijn, de bedrijfsverzamelgebouwen. Hoe kan dat toch en hoe kunnen we dat tij keren? De NHEC heeft een onderzoek opgezet om deze vragen te beantwoorden. Tegelijk gaan we de praktijk in om te kijken of we belanghebbenden in de gebouwen met de nieuwe kennis zover weten te krijgen om overstag te gaan. Om het onderzoek uit te kunnen voeren heeft de NHEC Dutch Green Technology en Rabobank Alkmaar bereid gevonden om (bescheiden) bijdragen te leveren. We hopen eind 2013/begin 2014 met enkele resultaten naar buiten te treden.

– Het bedrijf Solar Green Point uit Den Haag is in de Haarlemmermeer bijna zover dat het enkele hectaren grond langs de A4 met zonnepanelen mag inrichten. De panelen moeten voornamelijk van burgers worden. Solar Green Point en de NHEC overwegen nu een samenwerking waarbij de NHEC maximaal 2.600 zonnepanelen gegund wordt voor haar leden. Voordat het zover is moeten enkele onzekerheden nog aan bod komen, zoals de uitwerking van het recente Energieakkoord (zie verder in deze nieuwsbrief).

Windenergie
De zogenoemde Poldermolen maakt deel uit van het Windplan Wieringermeer dat voorziet in de opwaardering en een andere opstelling van alle windmolens die zich in die polder bevinden. Als voorzitter van de maatschappelijke groep Alliantie Poldermolen helpt de NHEC het mogelijk te maken dat inwoners van de gemeente Hollands Kroon (en eromheen) mede-eigenaar worden van de Poldermolen. Besloten is dat een coöperatie de eigenaar van de molen wordt. De leden van die coöperatie komen zo veel mogelijk uit de buurt van de molen. Een eerste stap is het instellen van een oprichtingsbestuur bestaande uit voornamelijk Hollands Kroon-ers. De Alliantie heeft recent de zoektocht opgestart. In oktober volgt een informatiedag over het Windplan Wieringermeer, waar natuurlijk ook de Poldermolen aandacht krijgt en mensen de kans krijgen betrokken te raken bij de plannen.

CALorie Castricum zonneweide?
Er zijn enkele energiecoöperaties die koplopers zijn op het gebied van zonne-energie. Onze coöperatiepartner CALorie is er zo een. In april opende CALorie de Eerste Castricumse Zonnecentrale (zie foto). En nu heeft ze vergevorderde plannen voor een zonneweide, die eveneens bestemd is voor burgers. Al een jaar geleden werden de eerste oriënterende gesprekken gevoerd tussen de NHEC en paneleninstallateur Energieker uit Amsterdam. Gezocht werd naar mogelijke locaties. De NHEC heeft CALorie gevraagd mee te denken. Sindsdien is er veel gebeurd. In eerste instantie was het de bedoeling om panelen van Scheuten, die steeds vaker in de schuur kwamen te staan door een imagoprobleem, een nieuw leven te schenken op een braakliggend terrein. Spannend idee, maar inmiddels wordt vanwege de complexiteit van het plan gedacht aan gewone nieuwe panelen. Een quick scan langs vijf braakliggende terreinen heeft twee kansrijke plekken aan het licht gebracht. De gemeente Castricum werkt enthousiast mee, maar het rondkrijgen van de businesscase is, zoals overal in het land, zeer lastig voor zonneweides. Greenchoice heeft echter interesse, zeker nu de collectieve regeling van het Energieakkoord nabij lijkt te komen.

Energieakkoord relevant?
Er is veel te doen geweest om het Energieakkoord dat allerlei sectoren onder regie van de SER sloten. In hoeverre het akkoord werkelijk versnelling gaat brengen in de verduurzaming van het land valt te bezien. Al helemaal onduidelijk is of burgers eindelijk eens serieus betrokken worden bij energie. Dankzij jarenlange lobby van onze groeiende sector van energiecoöperaties is het in elk geval gelukt een regeling af te dwingen die het collectief zelf leveren minder belastingplichtig maakt. Géén belasting voor collectief zelf opwekken was de inzet, 7.5 cent korting (op 11 cent) is het resultaat. Niet ideaal, maar het ziet er wel naar uit dat als deze maatregel zoals voorzien wordt inderdaad per 1 januari 2014 ingaat, de wereld voor energiecoöperaties positief gaat veranderen. Hoewel de exacte uitwerking van de wetgeving nog ongewis is (zoals btw, leverancierskosten, geografische beperking, duur van de regeling) lijkt het erop dat zonnecentrales onafhankelijk van verbruik rendabel kunnen worden. Dat zit zo. Tot nu toe levert een zonnecentrale voor investerende burgers alleen wat op als de eigenaar van het dak (bijvoorbeeld een gemeente) de stroom uit de centrale opmaakt voor eigen gebruik en het aldus gespaarde bedrag vergoedt aan de financiers van de panelen (burgers in een coöperatie). Zo is je opgewekte stroom misschien wel 22 cent per kWh waard en is je investering in de panelen snel afbetaald. Maar als burgers samen een heleboel zonnepanelen ergens op een braakliggend terrein zouden plaatsen, dan moeten ze genoegen nemen met een ‘kale’ stroomprijs die de energieleverancier biedt – meestal niet meer dan 7 cent per kWh. Virtueel ‘leveren’ aan je eigen huishouden mag wel, maar de belastingdienst slaat je dan per kWh aan voor 11 cent energiebelasting en btw. Daar gaat je rendabiliteit. In de nieuwe regeling hoef je dus ‘slechts’ 3,5 cent belasting te betalen. Terugverdientijden van minder dan 15 jaar komen zo in zicht. Áls de regeling doorgaat. En áls de regeling gunstig uitgewerkt wordt. Windmolens lijken voorlopig ook onder de regeling te gaan vallen, maar vanwege een provinciebestuur dat windmolens domweg verbiedt hebben we daar voorlopig niks aan.

Dag van de Duurzaamheid
Ook dit jaar is er veel te doen en leren op 10 oktober, de nationale de Dag van de Duurzaamheid. Wij noemen voor u speciaal de officiële lancering van energiecoöperatie Alkmaar Energie, dat zich aan wil sluiten bij de NHEC. Verder Congres ‘Zin en onzin van duurzame energie in het NZKG’, ‘MKB gaat voor duurzaam’ in Uithoorn, open huis van een energieneutrale boerderij in Heerhugowaard, en smart restylen tijdens Het Powerhouse in Alkmaar. Shop gerust bij www.dagvandeduurzaamheid.nl/ en www.doinnwh.nl/agenda/dag-van-de-duurzaamheid.

NHEC vaart nieuwe koers: persbericht

Persbericht 9 juli 2013: Pionier in lokale duurzame energie maakt doorstart

De Noord-Hollanders die duurzaamheid een warm hart toedragen zullen blij zijn: de Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) is nu klaar voor de doorstart. In samenwerking met Greenchoice verkoopt de burger-energiecoöperatie via de website groene energie van eigen bodem en timmert zij aan de weg met projecten ter opwekking van lokale schone energie.

Dat er voor de NHEC sprake is van een doorstart komt door het faillissement van Trianel, het bedrijf dat de leveringsvergunning aan de NHEC verleende, evenals diensten als facturering. Trianel raakte rond kerst 2012 plotseling failliet, waarop de NHEC halsoverkop de klanten moest onderbrengen bij een andere vergunninghouder. Dat werd de groene energieleverancier Greenchoice, met wie goede afspraken zijn gemaakt voor verdere samenwerking. Via de website van de NHEC (www.nhec.nl) kunnen mensen lid worden van de NHEC en ook klant van Greenchoice, waarbij Greenchoice per klant een bijdrage levert aan de verduurzaming van Noord-Holland.

Verder werkt de NHEC nog meer dan voorheen aan projecten voor duurzame opwekking. De rijkdom aan opgedane contacten en ervaring van de afgelopen jaren komt daarbij van pas. Zo is de coöperatie bezig met een molen van en voor inwoners in de Wieringermeer, en met zonnecentrales voor bedrijfsverzamelgebouwen. Graag zou de NHEC ook meer projecten opzetten samen met gelijkgezinde energiecoöperaties. De eerdere samenwerking met energiecoöperaties Amsterdam Energie en CALorie Castricum wil de NHEC met volle kracht voortzetten, onder meer door gezamenlijk met extra bereik groene energie te verkopen. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met alle andere lokale duurzame energie-initiatieven.

Lokale duurzame energie wordt steeds populairder. De NHEC heeft daar een rol in gespeeld, en wil daar tegelijkertijd op inspelen. Voorzitter Bert Haverkamp: ‘Je ziet dat duurzame energie-collectieven terecht steeds meer aandacht krijgen en dat steeds meer mensen en gevestigde krachten door hebben dat dit een beweging is die van essentieel belang is voor de verduurzaming van Nederland. Wij mogen zeggen een van de pioniers in de beweging te zijn geweest. En nu kunnen we zeggen dat we blij zijn om met steeds meer broeders en zusters een vuist te maken voor duurzame energie. Het is mooi dat de energiecollectieven in het Regeringsakkoord een rol speelden, en laten we hopen dat het Energie-akkoord waarvoor nu onderhandeld wordt landelijk gunstig uitpakt voor duurzame energie. Maar hoe het ook zij, wij gaan opgewekt verder met de verduurzaming van onze leefomgeving!’

zie ook: