Nieuwsbrief september 2019

Nieuwsbrief september 2019

Voorwoord

Voor de zomer heeft het Kabinet het Klimaatakkoord vastgesteld. In het najaar zullen de meer dan 100 partners het akkoord ondertekenen. De verduurzaming van de gebouwde omgeving gaat volop van start. Als NHEC willen we door voor en met de bewoners in Noord-Holland een belangrijke rol in spelen. Vooral door concrete projecten op te pakken voor het opwekken van duurzame energie.
Het bestuur is aangevuld met een nieuw bestuurslid. Marcel Sanders is de nieuwe secretaris. De functie van penningmeester is nog vacant. Het deels vernieuwde bestuur wil zich graag aan de leden voorstellen en ook de toekomstige koers van de NHEC met u bespreken. Daarvoor doe ik hierbij de vooraankondiging voor de ledenvergadering. Deze zal zijn op woensdag 16 oktober om 19.30 uur., locatie: INHolland C gebouw, Bergerwerg 200 in Alkmaar.

Vera van Vuuren
Voorzitter

Werkbezoek Texel

Het Klimaatakkoord is door het Kabinet vastgesteld en de Tweede Kamer kan nu zijn zegje erover doen. De meer dan 100 partijen waarmee het akkoord wordt gesloten moeten het nu nog ondertekenen. Dit zal na de zomer het geval zijn. Een van de maatregelen om te zorgen voor 49% CO2 reductie in 2030 is dat er veel meer duurzame energie moet worden geproduceerd. In totaal 49 TWh op Zee en 35 TWh op Land. En ook wordt 7 TWh verwacht van kleinschalige zon op dak (minder dan 60 panelen). In de Regionale Energie Strategie voor Noord-Holland Noord wordt dat nu uitgewerkt. Op 1 juni 2020 moet de concept RES naar het Rijk worden gestuurd. Als de regio niet voldoende aanbiedt, komt er een opgave terug van het Rijk voor 1 maart 2021. Provincie, alle gemeenten , de waterschappen en de nutsbedrijven zijn hiermee al volop aan de slag. Als Noord-Hollandse Energie Coöperatie adviseren wij indirect over het beleid. Manuel den Hollander, coördinator van de NHEC, vertegenwoordigt ons bij de RES. In de RES zijn we op zoek naar projecten waar windturbines en grootschalige zonneparken kunnen worden gerealiseerd.
Het nieuwe coalitieakkoord van de provincie geeft ruimte voor Wind op Land in Noord-Holland Zuid, maar niet voor Noord-Holland Noord. Voor grootschalige zonneparken is in de hele provincie weinig ruimte. De NHEC is daarom ook op zoek naar andere oplossingen. Op Texel drijven bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zonnepanelen op een bergbassin. De kosten zijn 30% hoger dan bij Zon op Land.
We onderzoeken hoe we een geluidswal vol kunnen leggen met half doorzichtige zonnepanelen. Dit zou een pilot kunnen zijn voor heel Noord-Holland.

Ons idee is om niet alleen langs de wegen de zonnepanelen te plaatsen , maar ook op de wegen zelf. Om te beginnen met de wandel- en fietspaden.

Gemeente Schagen ondersteunt Zon op Waarland

Wethouder Hans Heddes van gemeente Schagen heeft in een persbericht en social media bewoners opgeroepen om zonnestroom van Zon op Waarland af te nemen.

Zon op Waarland

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie voor collectieve opwek (NHEC) is gestart met het project Zon op Waarland. Op het bedrijfsdak van ondernemer Remco Broersen aan de Wurft 4 in Waarland worden in totaal 288 zonnepanelen geplaatst. “Bewoners in de omgeving hebben de mogelijkheid om zonnestroom voor eigen gebruik af te nemen. Dit zonneproject in Waarland is ideaal voor mensen die geen geschikt eigen dak hebben, en ook als je er meer wilt, dan op je eigen dak kan plaatsen” aldus wethouder Hans Heddes.

Postcoderoos project

De NHEC maakt gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief, in de volksmond Postcoderoos genoemd. Via deze regeling van het Rijk betalen bewoners aan het energiebedrijf voor deze zonnestroom veel minder dan gewoonlijk, omdat ze er geen energiebelasting over hoeven af te dragen. Een zonnepaneel in Zon op Waarland kost 300 euro. Het rendement is ongeveer 7%. Officieel gaat het hier niet om een fysiek zonnepaneel, maar om het recht op de opbrengst van een zonnepaneel. Zo’n deelrecht noemen we hier ‘zondeel’. De coöperatie Zon op Waarland, waarvan de investeerder lid en mede-eigenaar is, is de feitelijke eigenaar van de zonnecentrale.

Inschrijven

Er zijn nog enkele zonnepanelen beschikbaar. Het gaat om meer groene energie van eigen bodem en ook voor het financiële voordeel om mee te doen aan dit zon project. Inschrijven voor Zon op Waarland kan op de website van de NHEC via www.nhec.nl/zonopwaarland/

Ons land heeft al een stel windmolenparken op zee. Daar komt in de nabije toekomst nog een aantal bij. En dat is hard nodig om de overgang naar duurzame energie te realiseren. Voor de bouw van deze projecten zijn enorme investeringen nodig. Die komen voornamelijk van grote multinationals en rijke (buiten)landen die daar dan ook graag de financiële vruchten van plukken. Dat mag natuurlijk. Maar de wind is van iedereen. Dus ook van u.

Vereniging Participatie Wind Op zee

De NHEC is dan ook verheugd met de recente oprichting van een vereniging om iedereen te betrekken bij de ontwikkeling van windparken op zee: burgers, bedrijfsleven en lokale overheden. De vereniging Participatie Wind op Zee (PWOZ) wil mee kunnen praten en beslissen over wat er in onze achter- en voortuin gebeurt. Meeprofiteren van de opbrengsten en die deels weer herinvesteren in nieuwe duurzame ontwikkelingen. Hoe groter PWOZ is, des te meer gewicht ze in de schaal kan leggen. De NHEC vraagt onze nieuwsbrieflezers dan ook de doelen te ondersteunen en (gratis) lid te worden. Lees meer over de doelstellingen van onze vereniging op pwoz.nl. Gratis lid worden en al dan niet een gewenst investeringsbedrag noemen gaat gemakkelijk in een paar kliks via www.pwoz.nl. Op het moment van dit schrijven gingen 88 mensen u voor, die samen wel €173.315 willen investeren in windmolens in onze Noordzee!

Sluit Menu

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie NHEC, gevestigd te Alkmaar (KvK-nummer 37153567) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NHEC, Bergerweg 200, gebouw C, 1817 MN Alkmaar. email: nhec@nhec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; klantnummer Greenchoice; KvK nummer; bedrijfsgegevens; huidige energiecontract gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nhec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Afhandelen van uw betaling als lid
• Klant worden van Greenchoice
• Inschrijven voor Daalmeerzon
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NHEC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC)) tussen zit. Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress (CMS) en Panta Relatiebeheer (CRM).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NHEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw lidmaatschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
NHEC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen NHEC en Greenchoice; tussen NHEC en Panta en met Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NHEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nhec.nl.

NHEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NHEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nhec.nl