Plan voor zonnepark Koningspade

Samen met zonnepark-ontwikkelaar Solarfields zijn we bezig met het serieus onderzoeken van de geschiktheid van een stuk grond in Hoogwoud voor het plaatsen van zonnepanelen.

In 2021 zijn door de gemeenteraad van Opmeer twee zogenoemde ‘RES-zoekgebieden’ aangewezen. Hier is in principe ruimte voor zonneparken, zodat de gemeente Opmeer haar aandeel kan bijdragen aan de energietransitie. Het beoogde zonnepark aan de Koningspade ligt binnen een vastgesteld RES-zoekgebied. Het gaat om een perceel van 20 hectare. Het grootste deel daarvan zal gebruikt worden voor zonnepanelen, maar we willen ook veel ruimte inrichten voor het versterken van landschap en natuur, passend bij het gebied. We houden ons daarbij natuurlijk aan voorschriften van de provincie, gemeente en aan de gedragscode Zon op Land van Holland Solar. We hebben mooie ideeën voor natuur-inclusief bouwen, maar hoe het er precies uit gaat zien, willen we bespreken met bewoners en bedrijven in de omgeving en met betrokken organisaties zoals dorpsraden, natuur- en cultuurorganisaties en andere mogelijk belanghebbenden.

De eerste ontwerp-ideeën houden rekening met bestaande landschappelijke structuren en zorgen voor meervoudig ruimtegebruik. In deze ontwerp-ideeën is de hoogte van de zonnepanelen ongeveer 1,5 meter om kijklijnen en openheid te behouden, en worden randen afgeschermd met laag struweel en rietkragen. Er is ruimte voor een wandelpad, voor enkele poelen en voor kruidige bloemenzomen. En wie weet, naar wens, voor bijenhotels, bijenkasten en een voedselbos. Zoveel als mogelijk worden lokale en regionale bedrijven gevraagd het werk te verrichten. De omgeving bepaalt.

Zeggenschap lokaal

Als energiecoöperatie zijn wij doordrongen van de missie ‘van, voor en door’ de bewoners. Onze wens is om een mooi duurzaam zonnepark te realiseren dat bewoners van Hoogwoud en de hele gemeente Opmeer ten goede komt. Dat betekent voor ons ook dat de bewoners écht kunnen meebeslissen over en écht mede-eigenaar kunnen worden van het zonnepark.

Op de volgende manieren kan de omgeving meedenken en meebeslissen:

 • In persoonlijke gesprekken met onze adviseurs
 • Tijdens een besloten bijeenkomst voor omwonenden
 • Tijdens publieksavonden
 • Via een lokale klankbordgroep die zich buigt over de plannen

Op de volgende manieren kan de omgeving meeprofiteren:

 • Via winst uit investeringen in zonne-certificaten met mede-eigendom in het zonnepark
 • Via een zogenoemd omgevingsfonds waarin we ieder jaar projectinkomsten storten en waaruit Hoogwoud/Opmeer via projecten voor algemeen belang kan putten.
 • Door bijvoorbeeld een wandelpad langs het zonnepark tussen de wilde bloemen stroken (als dit een lokale wens is)
 • Door te genieten van versterkte biodiversiteit op het perceel (bloemen, kruiden, bijen, vlinders, vogels, amfibieën, etc.).

Het proces

In grote lijnen ziet het proces wat ons als initiatiefnemers betreft er als volgt uit:

 • Fase 1, tot eind 2022/begin 2023:
  • We gaan met elkaar in gesprek over het project;
  • We schaven samen aan het ontwerp;
  • We bepalen samen hoe de omgeving financieel kan participeren.
 • Fase 2, vanaf eind 2022/begin 2023:
  • Als de omgeving tevreden is met ontwerp en afspraken, vraagt het samenwerkingsverband een vergunning aan bij de gemeente Opmeer. Hierover zijn we al in gesprek met de gemeente.
 • Fase 3, zo mogelijk tussen eind 2023-2026:
  • Als de vergunning wordt verleend, starten we de SDE+ subsidieaanvraag en regelen we de financiering. Dat betekent dat de omgeving kan gaan investeren.
  • Waarschijnlijk versterkt netbeheerder Liander vanaf 2024 haar netstation Hoogwoud. Het zonnepark zal vanaf 2025 gebouwd kunnen worden

Voor vragen, ideeën en het interesse tonen voor actief meedenken en/of financieel participeren, kunt u mailen naar: