Wat is Zon op Waarland?

De Noord Hollandse Energie Coöperatie (NHEC) ontwikkelt een zonnecentrale Zon op Waarland op een bedrijfsdak in Waarland, gemeente Schagen. De NHEC werkt samen met ondernemer Remco Broersen om namens bewoner-investeerders 288 zonnepanelen op zijn dak te leggen.
Het dak van Remco Broersen op Wurft 4 in Waarland is heel geschikt. Het betreft een westelijk en een oostelijk deel waar samen 288 zonnepanelen op kunnen. Op het oostelijk deel schijnt de zon ’s morgens ideaal, op het westelijk deel ’s middags; ze vullen elkaar perfect aan voor een gelijkmatige opwekking.
De NHEC biedt aan bewoners in de omgeving de mogelijkheid om zonnestroom voor eigen gebruik af te nemen. Ideaal als je voor zonnepanelen geen eigen geschikt dak hebt. Hierbij maakt de NHEC gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief, in de volksmond Postcoderoos genoemd. Bewoners betalen aan het energiebedrijf voor deze zonnestroom veel minder dan gewoonlijk, omdat ze er geen energiebelasting over hoeven af te dragen.
Een zonnepaneel in Zon op Waarland kost 300 euro. Het rendement is ongeveer 7%.
Officieel gaat het hier niet om een fysiek zonnepaneel, maar om het recht op de opbrengst van een zonnepaneel. Zo’n deelrecht noemen we hier ‘zondeel’. De coöperatie Zon op Waarland, waarvan de investeerder lid en mede-eigenaar is, is de feitelijke eigenaar van de zonnecentrale.

Waarom een zonnecentrale?

In feite zouden álle geschikte daken in heel Nederland vol moeten liggen met zonnepanelen. Dan kan er veel duurzame energie worden opgewekt. Echter niet alle woonhuizen zijn geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen vanwege een ongunstige ligging of vanwege bijvoorbeeld bouwkundige omstandigheden. En niet alle bedrijfspanden hebben de stroom van zonnepanelen geheel nodig of ze hebben andere prioriteiten voor hun bedrijfsinvesteringen. De zonnecentrale Zon op Waarland laat omwonenden een dak benutten dat anders braak zou blijven liggen. Bovendien: door de lokale productie nemen bewoners het heft zelf in handen en worden zij meer onafhankelijk van grote energiebedrijven.
De Postcoderoosregeling maakt het juridisch mogelijk en financieel de moeite waard.
Deelnemers aan het project Zon op Waarland moeten, om gebruik te kunnen maken van de ‘regeling verlaagd tarief’, wonen of werken in één van de volgende postcodegebieden: 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1713, 1716, 1718, 1721, 1722, 1724, 1734, 1735, 1738, 1822 en 1834.

De Postcoderoos

De Postcoderoos oftewel de Regeling Verlaagd Tarief is in 2014 in het leven geroepen door het Rijk. De bedoeling ervan is burgers en kleine bedrijven de kans te geven gezamenlijk lokale zonnecentrales te ontwikkelen. De Regeling zit als volgt in elkaar.

1. De zonnecentrale is eigendom van de leden. Deze zonnecentrale moet volledig eigendom zijn van de coöperatie die de installatie exploiteert. Het betreft zowel het juridisch als het economisch eigendom. De NHEC richt daartoe een coöperatie op speciaal voor de deelnemers in project Zon op Waarland. De coöperatie Zon op Waarland wordt bestuurd door een eigen bestuur. De ‘moedercoöperatie’ NHEC verzorgt de administratie. Het is de bedoeling dat op een gegeven moment de productiecoöperatie de taken overneemt. Samenwerking wordt gezocht met een al bestaande cooperatie Daalmeerzon waardoor besparingen mogelijk zijn mbt bank/administratie/verzekeringskosten.

2. Kleinverbruikers. De regeling is bedoeld voor particulieren – zowel huurders als huiseigenaren – maar staat ook open voor bedrijven die een kleinzakelijke aansluiting hebben mits zij voor niet meer dan 10.000 kWh per jaar deelnemen. Een bedrijf mag geen groter belang hebben in de productiecoöperatie dan 20%

3. Woon- of werkadres. De leden moeten op het adres van de eigen aansluiting wonen en/of een bedrijf gevestigd hebben. Periodieke bewoning – bijvoorbeeld in het geval van een vakantiehuis – sluit deelname uit.

4. Postcoderoos. De leden van de productiecoöperatie wonen of werken in het postcodegebied of in een aangrenzend postcodegebied waarin de installatie staat. Men noemt dit de postcoderoos. De Regeling laat wat ruimte bij het vaststellen van het hart van de roos. In het geval van Zon op Waarland is ervoor gekozen om van postcode 1704 het hart te maken. Dit om een zo breed mogelijke regio te kunnen laten profiteren van de zonnecentrale. 1704 ligt in Heerhugowaard. Deelnemers aan het project Zon op Waarland moeten wonen of werken in één van de volgende postcodegebieden: 1704, 1701, 1702, 1703, 1705 (alle Heerhugowaard), 1713 (Obdam), 1716 (Opmeer), 1718 (Hoogwoud), 1721 (Broek op Langedijk), 1722 (Zuid-Scharwoude), 1724 (Oudkarspel), 1734 (Oude-Niedorp), 1735 (’t Veld), 1738 (Waarland), 1822 (Alkmaar) en 1834 (Sint Pancras).

5. Teruggave energiebelasting. De deelnemers hebben recht op teruggave van € 0,1178 (incl. BTW) per geproduceerde en afgenomen kWh per jaar, dat betreft de eerste schijf van de energiebelasting voor elektriciteit. De maximale teruggave is over een verbruik van 10.000 kWh per jaar. Na goedkeuring door de Belastingdienst geldt de regeling gegarandeerd voor de deelnemer voor een periode van vijftien jaar. De administratie wordt uitgevoerd door de energiemaatschappij van de deelnemers en gecontroleerd door de Belastingdienst. Pas op, niet alle energie leveranciers voeren de administratie ‘regeling verlaagd tarief’ uit is gebleken uit ervaringen met het al gerealiseerde eerste project Daalmeerzon.

Uw voordeel

Deelname in het initiatief Zon op Waarland is mogelijk vanaf 1 zonnedeel. Een zondeel kost €300. Het geeft recht op een evenredig het productieaandeel, namelijk 1/288 van de jaarproductie minus kosten. De factor 1/288 wordt bepaald door het totaal aantal zonnepanelen. De jaarlijkse kosten worden betaald uit de verkoop van de stroom aan de gekozen energieleverancier. De jaarlijkse kosten zijn begroot op een kleine €4000. Denk daarbij aan de aansluiting van Liander, dakhuur, OZB, verzekeringen, administratie en onderhoud. De leden beslissen met elkaar hoeveel na aftrek van kosten de winstmarge op een het zondeel kan zijn. In deze periode profiteert u bovendien als lid van Zon op Waarland van een laag stroomtarief omdat de zelf opgewekte elektriciteit tegen een zeer lage prijs wordt doorverkocht aan de leden van de coöperatie, dus ook aan u. De energie die door Zon op Waarland aan u wordt geleverd vanuit een groeps-overeenkomst via de NHEC met (waarschijnlijk) energieleverancier Greenchoice levert een extra € 35,- per jaar per deelnemer op, als Greenchoice uw leverancier is.
Met de belastingteruggave en de verkoop van de geproduceerde elektriciteit is het mogelijk de inleg voor een het zondeel in het achtste jaar terug te verdienen. Daarna wordt een goed winstrendement gemaakt.

Waar hangt het rendement vanaf?

Een aantal factoren is van invloed op het resultaat. Deze invloeden kunnen positief of negatief uitvallen.

1. Het aantal zonuren en de afname van de opbrengst. Uitgegaan is van een gemiddeld aantal van 900 zonuren per jaar en afname van de productiecapaciteit van de zonnepanelen van 0,6% per jaar. Voor de terugverdienperiode is deze factor evenwel buiten beschouwing gelaten.

2. De verkoopprijs van de geproduceerde elektriciteit. In de berekening is een prijsverhoging van de stroomprijs buiten beschouwing gelaten. De vergoeding wordt telkens voor drie jaar gecontracteerd.

3. Inflatie. Voor een aantal posten zoals onderhoud, verzekering en administratie is een inflatiefactor buiten beschouwing gelaten. Inflatie kan worden opgevangen door een verhoging van de vergoeding voor de stroom of verhoging van de contributie.

4. De duur van de huurovereenkomst. Met dakeigenaar Remco Broersen is overeengekomen dat de zonnepanelen minstens 15 jaar op het dak kunnen blijven, met een automatische verlenging tot 25 jaar. Vanaf het zestiende jaar geldt een opzegtermijn van een jaar. In het Reglement van de productiecoöperatie kunnen nadere bepalingen omtrent contractduur worden opgenomen.

5. De levensduur van de productie-installatie. Een besluit over continuering, vernieuwing of stoppen van de productie-installatie wordt door de leden van de productiecoöperatie genomen. Vooralsnog is ervan uitgegaan dat de installatie 25 jaar zal functioneren.

6. Energiebelasting verrekening. De energiebelasting wordt elk jaar opnieuw door het Rijk vastgesteld.

Hoe werkt het?

Inschrijving
Op de website www.nhec.nl kan men zich voor-inschrijven. Deelname in het project Zon op Waarland is mogelijk vanaf 1 zondeel. Een zondeel vraagt een kapitaal inleg van €300. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Vervolgens wordt gecheckt of u aan alle voorwaarden voldoet.
Als voldoende aanvragers zich hebben gemeld, vraagt de NHEC u daadwerkelijk lid te worden en het bedrag te storten, zodat de NHEC over kan gaan op het installeren van de zonnecentrale Zon op Waarland. Vanaf dat moment bent u lid van coöperatie Zon op Waarland, heeft u recht op de opbrengst van uw aandeel, en bent u mede-eigenaar van de coöperatie en dus mede-beslisser. Minimaal eens per jaar vindt een Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats, georganiseerd door het bestuur van de coöperatie. De leden zijn de baas.

Lid worden
Deelnemers worden lid van de productiecoöperatie Zon op Waarland. De deelnemer ontvangt een ledenovereenkomst waarin het zondeel is opgenomen. Tevens wordt de deelnemer hiermee lid van de productiecoöperatie Zon op Waarland U.A. De deelnemer gaat ermee akkoord dat het exacte startmoment in de postcoderegeling nog niet is bepaald. Met elk lid wordt een overeenkomst gesloten die het economisch gebruik van de zonnepanelen garandeert gedurende de levensduur van de installatie en het juridisch eigendom gedurende de periode waarin de productiecoöperatie gebruikmaakt van de postcoderegeling. Voor de duidelijkheid: de deelnemer oftewel het lid is eigenaar van een of meerdere zondelen, niet van individuele zonnepanelen. De hele installatie is in bezit van de productiecoöperatie, waarvan de leden-deelnemers de baas zijn. Elk lid neemt deel voor een zondeel naar keuze.
Daarnaast kan de deelnemer ook lid worden van de NHEC, maar dat is niet verplicht. U helpt ons met de jaarlijkse ledencontributie van €20 daarmee wel om meer goede duurzame projecten op te zetten. De waarde van het zondeel wordt bepaald door de totale investering gedeeld door het aantal zonnepanelen, 288 stuks. De prijs van een enkel productieaandeel is bepaald op €300.

Inleggen
De deelnemer stort per productieaandeel het bedrag van €300 in het ledenkapitaal. De deelnemer kiest het productieaandeel dat het best past. In onderstaande tabel staat wat een aandeel kost en hoeveel stroom er kan worden opgevoerd in de postcoderegeling. Er wordt gerekend met een verwachte jaaropbrengst van 258 kWh per zondeel (=paneel).

inleg € 300,- aantal panelen: 1 opbrengst: 258 kWh/jaar
inleg € 600,- aantal panelen: 2 opbrengst: 566 kWh/jaar
inleg € 900,- aantal panelen: 3 opbrengst: 774 kWh/jaar
inleg € 1200,- aantal panelen: 4 opbrengst: 1032 kWh/jaar
inleg € 1500,- aantal panelen: 5 opbrengst: 1290 kWh/jaar

etc.

Qua financiële opbrengst is het handig om met uw eigen jaarlijkse opwek (Zon op Waarland plus eventueel op eigen huis) niet boven het eigen jaarlijkse verbruik van het huishouden uit te komen.

Hoe groot kan het productieaandeel maximaal zijn?
U kunt al meedoen met 1 zonnedeel. Elk lid gaat een overeenkomst aan met de productiecoöperatie. In de overeenkomst wordt onder meer de grootte van het productieaandeel vastgesteld. Geadviseerd wordt om niet meer dan 80 à 90 % van uw totale stroomverbruik op te wekken in het kader van de postcoderegeling. Dit omdat uw stroomverbruik per jaar kan variëren en u geen belasting terugkrijgt over meer geproduceerde stroom. Als u zonnepanelen op uw eigen dak hebt geplaatst, dan telt de opbrengst daarvan mee voor de Belastingdienst. De totale hoeveelheid stroom die u saldeert en opvoert in de postcoderegeling mag niet meer zijn dan 10.000 kWh per jaar.

Financiële rapportage
Elk jaar krijgt de deelnemer van de productiecoöperatie Zon op Waarland opgave van het volgende:

1. Inkomsten uit productie-installatie.
2. Jaarlijkse kosten productie-installatie.
3. Teruggave energiebelasting.

U krijgt online toegang tot de actuele productie van de zonnepanelen en de jaarproductie van de zonnepanelen.

Risico’s?

Het aantal zonuren per jaar
Het risico bestaat dat in een jaar de zonneschijn lager uitvalt dan gebruikelijk is voor de locatie van de zoninstallatie. Dat betekent dat ook het aantal opgewekte kWh per jaar kan variëren. Hierdoor kan het aantal kilowattuur (kWh) opgewekte energie lager uitvallen dan begroot. Het aan u toegerekende deel van de opgewekte stroom en daarmee teruggave energiebelasting op uw energierekening valt daardoor lager uit. Tevens zal de winst van de coöperatie daardoor lager uitvallen of kan zelfs een verlies ontstaan.

Verlies of beschadiging installatie
De installatie kan volledig verloren gaan, bijvoorbeeld door brand, of beschadigd raken, bijvoorbeeld bij storm of hagel. In dat geval zal de installatie minder of zelfs geen kWh opleveren dan is begroot. Het bestuur zal waar mogelijk passende maatregelen treffen om dit te voorkomen, zoals door het sluiten van relevante verzekeringen. Toch is het niet volledig uit te sluiten dat door dit risico het aan u toegerekende deel van de opgewekte stroom en daarmee teruggave energiebelasting op uw energierekening lager uitvalt. Tevens zal de winst van de coöperatie bij het optreden van dit risico lager uit kunnen vallen of kan zelfs een verlies ontstaan.

Lagere energiebelasting
De postcoderoosregeling (formeel ‘Regeling Verlaagd Tarief’) is een fiscale regeling. De coöperatie zal alleen het project starten als vanuit deze regeling een beschikking is ontvangen. Daarmee geldt dat voor 15 jaar teruggaaf energiebelasting is vastgesteld. Wel blijft het risico bestaan dat de overheid besluit de hoogte van de energiebelasting op elektra (naar beneden) bij te stellen. Indien de overheid besluit de energiebelasting op elektriciteit te verlagen daalt het bedrag dat door de deelnemer wordt terugontvangen aan energiebelasting. Het Rijk heeft bij monde van minister Wiebes van EZK wel beloofd dat de terugverdientijd van zowel het particuliere salderen als van de postcoderoos op zo’n 7 jaar zal blijven.

Lagere prijs voor de elektriciteit
De opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan een energiemaatschappij. Deze prijs kan fluctueren. Bij prijsdaling daalt de omzet en daarmee de winst van de coöperatie of kan zelfs een verlies ontstaan.

Hogere kosten
De kosten van de coöperatie, zoals kosten voor onderhoud, reparatie en verzekeringen, kunnen hoger uitvallen dan begroot. Hierdoor daalt de winst van de coöperatie of kan zelfs een verlies ontstaan.

Als u wilt stoppen of gaat verhuizen
Zolang de postcoderegeling van kracht is, is het verstandiger om uw het productieaandeel te houden. Want hoe langer de regeling voor u werkt, hoe beter het rendement op uw investering is. Als u gaat verhuizen naar een plaats buiten de postcoderoos kunt u geen gebruik meer maken van de postcoderegeling en is het dus beter om uw aandeel te verkopen. Maar er kan voor u of uw familie natuurlijk een reden zijn om het productieaandeel op enig moment te willen verkopen. De coöperatie staat dit toe en zal er alles aan doen om daarbij te helpen. Verkoop is dus mogelijk maar moet altijd worden goedgekeurd door het bestuur van Zon op Waarland, omdat de nieuwe eigenaar lid moet zijn van coöperatie.

• Stel, u heeft uw bedrag voor enkele productieaandelen ingelegd, maar de zonnecentrale gaat om welke reden dan ook niet door. U krijgt het volledige bedrag teruggestort.
• De zonnecentrale zal verzekerd zijn tegen onder meer storm en diefstal.
• Met de dakeigenaar worden afspraken bij de notaris vastgelegd, zodat de zonnecentrale van de productiecoöperatie minimaal vijftien jaar gegarandeerd kan blijven draaien.
• Als lid van de productiecoöperatie bepaalt u met de andere deelnemers het bedrijfsbeleid.
• U loopt nooit meer risico dan de hoogte van uw inleg.

De energielevering

Uitvoering van de postcoderegeling vindt plaats via de energiemaatschappijen en de Belastingdienst. De stroom wordt eerst verkocht aan Greenchoice en vervolgens aan u geleverd door Greenchoice of uw andere huidige energiemaatschappij. U hoeft dus niet noodzakelijkerwijs over te stappen naar Greenchoice. Wij raden het wel aan, onder andere omdat Greenchoice een zeer groene maatschappij is, voor iedere deelnemer €35 per jaar aan de productiecoöperatie schenkt, én omdat Greenchoice gemakkelijk is in de administratie ten behoeve van klanten die deelnemen in een postcoderoos. Bepaald niet alle energieleveranciers zijn gemakkelijk, sommige vragen een administratieve vergoeding bij de regeling, weer andere vertikken het domweg om mee te doen. Er worden lijsten bijgehouden van goede en minder goede energieleveranciers in zake de regeling, bijvoorbeeld door Zon op Nederland, www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers.

Aanmelding bij de Belastingdienst

Zodra de coöperatie Zon op Waarland voldoende leden heeft om de investering te doen wordt ze aangemeld bij de Belastingdienst. Zodra goedkeuring van de Belastingdienst is verkregen, en contracten zijn getekend, wordt begonnen met de bouw van de installatie. Als de installatie volop produceert wordt het startmoment in de postcoderegeling gemeld aan de Belastingdienst. Er is dus één startmoment in de postcoderegeling voor de gehele productiecoöperatie met alle leden. Het exacte moment kan enkele maanden later zijn dan het moment waarop de installatie begint te produceren.

De belangrijkste gegevens op een rij

• De zonnecentrale komt op het dak van een schuur op de Wurft 4 in Waarland.
• Geschatte 7% rendement, 8 jaar terugverdientijd.
• Totaal 288 panelen van 300 Wp elk. Wp staat voor Wattpiek, het vermogen van een zonnepaneel. Een paneel van 300 WP zal op een goed oost- of westdak (Wurft 4) gemiddeld ongeveer 258 kWh (kilowattuur) aan stroom opwekken. Een gemiddeld gezin in Nederland verbruikt ongeveer 3300 kWh.
• Meedoen kan wettelijk alleen als u woont in een van de volgende postcodes: 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1713, 1716, 1718, 1721, 1722, 1724, 1734, 1735, 1738, 1822 en 1834.
• CO2 reductie 40.000 Kg per jaar.
• Installatie 288 Zonnepanelen.
• Opgesteld vermogen 86.400 Wp (288 x 300 Wp).
• Opbrengst per paneel ca. 258 kWh.
• Elektriciteit voor 30 à 40 deelnemers.
• Levensduur panelen 25 jaar.
• Investering installatie ongeveer € 72.000 incl. BTW. De coöperatie Zon op Waarland zal de BTW-kosten van 21% terugkrijgen van de Belastingdienst.
• Deelname per zondeel (=zonnepaneel): € 300.
• Op twee plekken panelen hebben kan ook. De hoeveelheid stroom die u thuis saldeert en de hoeveelheid stroom die u produceert in andere installaties mag niet meer zijn dan 10.000 kWh.
• De postcoderegeling wordt gegarandeerd toegepast gedurende een periode van vijftien jaar, vanaf het moment dat de productie-installatie in gebruik wordt genomen. Wat er na die vijftien jaar gebeurt met de zonnecentrale beslissen de leden van Zon op Waarland, in overleg met de dakeigenaar.
• Bedrijven, scholen, verenigingen en stichtingen kunnen ook deelnemen aan de postcoderoos.

Planning

Werven belangstelling deelnemers: tot november 2019
Organisatorisch en juridisch werk: tot november 2019
Storten op rekening courant: tot januari 2020
Start bouw productie-installatie: februari 2020

De ontwikkeling van het project Zon op Waarland is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Holland.