Nieuwsbrief april 2019

Nieuwsbrief april 2019

Voorwoord

De zonnecentrale in Daalmeer spint als een kat in de zon, en de volgende collectieve zonnecentrale van de NHEC dient zich aan. Er komen 288 zonnepanelen op een loods in Waarland. Intekenen kan nog, zie het artikel hieronder. De energietransitie in Noord-Holland lijkt nu serieus te beginnen, daarover leest u in het stukje over de Regionale Energie Transitie. Ten slotte nog een wat kleinere verandering: ondergetekende van dit voorwoord is niet meer zoals u gewend was voorzitter Bert Haverkamp. Na vele jaren kar trekken doet Bert een stapje opzij; hij blijft nog zeker betrokken bij de NHEC, maar ietsje meer op afstand. Bert, bedankt dat je de NHEC met bezieling hebt geleid, ook in onzekere tijden.

Vera van Vuuren
Voorzitter

Inschrijving geopend voor zonnecentrale Waarland

Het succes van de collectieve zonnecentrale in Daalmeer te Alkmaar smaakt naar meer. Een actief lid van de NHEC polste een contact van hem in Waarland (Schagen) omdat hij als ondernemer een groot dak bezit, en toen ging het rap. Inmiddels is het meeste geregeld en is de helft van het beoogde aantal zonnepanelen al gereserveerd. Wat is nu bekend? Het gaat om een dak op een bedrijventerrein in Waarland, op de Wurft 4 (zie foto). Daar komen 288 zonnepanelen op. Mensen uit de regio worden de eigenaren en plukken de vruchten ervan. We organiseren het middels de door het Rijk in het leven geroepen zogenoemde Postcoderoos-regeling. Bewoners en bedrijven uit een heleboel postcodes kunnen panelen inkopen van de zonnecentrale. Het gaat om postcodes: 1704, 1701, 1702, 1703, 1705 (alle Heerhugowaard), 1713 (Obdam), 1716 (Opmeer), 1718 (Hoogwoud), 1721 (Broek op Langedijk), 1722 (Zuid-Scharwoude), 1724 (Oud-Karspel), 1734 (Oude-Niedorp), 1735 (’t Veld), 1738 (Waarland), 1822 (Alkmaar) en 1834 (Sint Pancras). Het rendement voor deelnemers schatten we op 7%. Inschrijven gaat via onze website www.nhec.nl. Daar lees je ook alle achtergronden van het project.

Lees ook het krantenartikel over de eerste informatieavond in het Dorpshuis te Waarland. Hieronder een kaart met de postcodes waar de deelnemers mogen wonen/werken.

Poldermolen ‘draait’ stug door

Op 10 april vond in sporthal Veerburg te Anna Paulowna de zoveelste informatieavond plaats over de Poldermolen. Zoals nieuwsbrieflezers weten is de NHEC vanaf het allereerste idee over deze ‘molen voor bewoners’ kartrekker geweest. Het toch niet onredelijke plan om naast de 100 nieuwe windmolens in de Wieringermeer er (slechts!) 1 te reserveren voor de bewoners in de buurt zelf, blijkt vreselijk moeilijk te realiseren. Ondanks veel animo, de oprichting van een speciaal voor de bewonersmolen opgerichte coöperatie, heel veel gesprekken, en een petitie. In de Wieringermeer komen 100 nieuwe windmolens om knalgroene duurzame energie op te wekken. Eén van deze windmolens, genaamd De Poldermolen, biedt de lokale inwoners van de postcodegebieden 1761, 1766, 1771, 1774, 1775, 1777 en 1778 de kans om te investeren in duurzame energie en daar vervolgens een mooi rendement aan over te houden. Tenminste, als de gemeente het eerder beloofde grondovereenkomst verstrekt. De locatie voor de Poldermolen is geprojecteerd op gebied van gemeente Hollands Kroon. Het gaat om een turbine van ca. 3 MW. Een concept-grondovereenkomst is opgesteld. In 2016 gaf de wethouder aan, dat de gemeente deze pas ondertekent als financieel draagvlak is aangetoond. De vergunning voor de bouw van de Poldermolen die de gemeente wilde intrekken, heeft de coöperatie kunnen behouden. De gemeente vindt dat er te weinig animo is voor de Poldermolen. De gemeente Hollands Kroon had echter geen grond om de vergunning in te trekken, bleek nadat de coöperatie Poldermolen Wieringermeer bezwaar had gemaakt. “We hebben nu ruim 500 leden van de beoogde 1500”, zegt Vera van Vuuren, penningmeester van de coöperatie. “In het land is er geen enkel Postcoderoos-project dat over zoveel leden beschikt’’. De coöperatie heeft daarnaast circa 750 handtekeningen binnengehaald voor de petitie die zij is gestart. De coöperatie geeft niet op en verwacht dat alle locaties voor Windturbines nodig zijn, om Noord-Holland Noord te kunnen verduurzamen. www.depoldermolen.nl

De Regionale Energie Strategie (RES)

Voornamelijk buiten het zicht van de gemiddelde bewoner om, is in Noord-Holland net als in de andere provincies een belangwekkend proces gestart dat vooruitloopt op het lang verwachte nationale Klimaatakkoord. Het wordt de Regionale Energie Strategie (RES) genoemd. Zie ook deze website. Simpel gezegd komt de RES hier op neer: uit iedere regio in Nederland moet een plan komen om tot heel veel CO2 reductie te komen. Samen moeten de plannen optellen tot een reductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. 2030 is best dichtbij, de opgave is enorm. Positief geformuleerd (dat doet de NHEC graag): eindelijk bewegen overheden mee, we zijn er klaar voor! Maar er is ook een andere kant van de zaak, die we naar ons idee niet moeten vergeten. Decennia lang hebben overheden – van Rijk tot gemeenten – het verduurzamen van energie vooral als een dure en/of onnodige ‘hobby’ gezien van klimaatdrammers. Via afspraken in Parijs en de narigheid met gas in Groningen waait de wind nu plots van een andere kant. Het risico ligt hierbij op de loer dat de grote impact die de versnelde energietransitie op burgers gaat hebben, onderschat wordt. Waardoor de weerstand toeneemt en de transitie vertraagt in plaats van versnelt.
De NHEC heeft via de recent gesmede Vereniging Energie Initiatieven Noord-Holland (VEINH) – waar ze lid van is – er bij de RES-overheden voor gepleit om onze beweging/sector en participatie van bewoners en bedrijven serieus te nemen. Dat lijkt te lukken. Afgevaardigden van de VEINH mogen bij alle belangrijke RES-gremia aanschuiven om de belangen van bewoners te behartigen. VEINH heeft uit haar midden twee afgevaardigen gekozen: Aernoud Olde voor NHZ en ‘onze’ adviseur Manuel den Hollander voor NHN.

Sluit Menu

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie NHEC, gevestigd te Alkmaar (KvK-nummer 37153567) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NHEC, Bergerweg 200, gebouw C, 1817 MN Alkmaar. email: nhec@nhec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; klantnummer Greenchoice; KvK nummer; bedrijfsgegevens; huidige energiecontract gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nhec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

NHEC verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Afhandelen van uw betaling als lid
• Klant worden van Greenchoice
• Inschrijven voor Daalmeerzon
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NHEC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC)) tussen zit. Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress (CMS) en Panta Relatiebeheer (CRM).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NHEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw lidmaatschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
NHEC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen NHEC en Greenchoice; tussen NHEC en Panta en met Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NHEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nhec.nl.

NHEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NHEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nhec.nl